Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2016/20

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Jak od 1 stycznia 2017 r. stosować nowe przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę dla pracowników i zleceniobiorców - wyjaśnienia MRPiPS
  • Czy po zmianach w zakresie wynagradzania menedżerów w spółkach Skarbu Państwa trzeba im zmienić umowy na kontrakty menedżerskie
  • Kiedy szczepienia ochronne nie stanowią dla pracowników przychodu
  • Komu trzeba zapewnić od 1 listopada 2016 r. napoje i posiłki profilaktyczne
  • Czy pracownicy mogą zmusić pracodawcę do utworzenia dla nich palarni
  • Czy pracownik może dostarczyć pisemną zgodę na dobrowolne potrącenia z jego wynagrodzenia już po dokonaniu potrącenia
  • W jakich okolicznościach pracownik objęty ochroną przedemerytalną może dostać wypowiedzenie zmieniające obniżające jego wynagrodzenie
 • Aktualności
  • Nowy wzór legitymacji pracownika socjalnego
  • Zmiany w oświadczeniu przedsiębiorcy ubiegającego się z FGŚP o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy
  • Nowe zadania pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej
  • Zmiany w ocenie programu kształcenia uczelni wyższych
  • Zmiany w działalności kolegiów pracowników służb społecznych
  • Obowiązki informacyjne uczelni dotyczące kar dyscyplinarnych pracowników naukowych
  • Nowy katalog podmiotów uprawnionych do prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli
  • Nowe zasady przyznawania nagród rocznych kierownikom podmiotów podległych ministrowi ds. cyfryzacji
  • Wymagania wobec lekarzy wydających zaświadczenia kandydatom do objęcia urzędu sędziego
  • Wyższe stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy SKW
  • Wyższe stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy SWW
  • Zmiany w odbywaniu przez policjantów szkoleń zawodowych
  • Zmiana wymagań kwalifikacyjnych dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz jego zastępców
  • Upoważnienie do uznawania kwalifikacji do wykonywania niektórych zawodów regulowanych
  • Zmiany w rozkładzie czasu służby obowiązującym funkcjonariuszy Straży Granicznej
  • Czy pracodawca zatrudniający pracownika w szczególnych warunkach w niepełnym wymiarze czasu pracy musi płacić składki na FEP
  • Czy ustalenie przerwy międzyzasiłkowej w miesiącach kalendarzowych jest konstytucyjne
 • Temat Numeru
  • Jak uniknąć błędów w rozliczaniu czasu pracy - 6 problemów z praktyki
  • Problem 1 - błędne przyjęcie, że pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy
  • Problem 2 - nieprawidłowe ustalanie godzin nadliczbowych w systemie równoważnym
  • Problem 3 - nieprawidłowe rekompensowanie dodatkowej pracy pracowników niepełnoetatowych
  • Problem 4 - nieprawidłowe rozliczanie pracy nadliczbowej w ruchomym czasie pracy
  • Problem 5 - możliwość dokonywania modyfikacji harmonogramów czasu pracy
  • Problem 6 - błędna kwalifikacja wymiaru czasu pracy uzasadniającego prawo do okularów korekcyjnych
 • Prawo Pracy
  • Co zrobić, jeżeli przestaną istnieć przyczyny uzasadniające zawarcie pozalimitowej umowy na czas określony
  • Czy po likwidacji "godzin karcianych" dyrektor szkoły może polecić nauczycielowi realizację dodatkowych zajęć nieodpłatnie
  • Czy pracownik może korzystać z uprawnień rodzicielskich z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do 4 lat, jeżeli matka dziecka przebywa na urlopie macierzyńskim
 • Wynagrodzenia
  • Kiedy nie będzie przysługiwała płaca minimalna zatrudnionym na zlecenie i samozatrudnionym
  • Czy można zróżnicować wysokość dofinansowania do okularów korygujących wzrok
  • Z jakiego okresu należy uwzględniać w podstawie ekwiwalentu za urlop składniki wynagrodzenia o znacznych wahaniach wysokości
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Czy za zleceniobiorcę lub pracownika w pierwszym roku zatrudnienia należna jest składka na Fundusz Pracy
  • Jakie obowiązki wobec ZUS ma pracodawca rozwiązujący umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia
  • Jak wykazywać w raportach ZUS osobę, z którą po zakończeniu zlecenia pracodawca zawarł od razu umowę o pracę
 • Zasiłki
  • W jakich wyjątkowych sytuacjach przysługuje zasiłek macierzyński
  • Czy każde zwolnienie lekarskie uprawnia ubezpieczonego do otrzymania zasiłku chorobowego
  • Czy niezdolność do pracy w trakcie urlopu bezpłatnego uprawnia do zasiłku chorobowego
 • BHP w Firmie
  • Jak potraktować kilkudniowy czas oczekiwania na badania kontrolne
 • Spis treści dodatku: Dodatek specjalny
  • Zmiany prawa planowane na 2017 r.
 • Spis treści dodatku: Temat na życzenie