Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2016/22

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Jaki okres wypowiedzenia przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na umowę sezonową
  • Urzędy skarbowe i ZUS wymienią się szczegółowymi danymi na temat płatników, podatników i ubezpieczonych
  • Czy na podstawie e-maila ze zgodą pracownika można potrącać należności z jego wynagrodzenia
  • Co się stanie, jeśli z pracownikiem zostanie zawarta druga umowa o pracę przewidująca wykonywanie podobnych obowiązków co w pierwszej umowie
  • Czy mobbingowany pracownik musi zwrócić zainwestowane przez pracodawcę pieniądze w jego naukę
 • Aktualności
  • Zmiany w formularzach statystycznych na 2016 r.
  • Warunki dostępu cudzoziemców do zawodu inspektora dozoru jądrowego
  • Nowy wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej ZAW-K
  • Niższe miesięczne wynagrodzenie członków Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
  • Nowe zasady powoływania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych i trybu jej działania
  • Zmiany w sposobie ustalania wydatków na pogrzeb policjanta
  • Nowe zasady obliczania opłaty za wpis na listę rzeczników patentowych
  • Zmiany w wyznaczaniu żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe
  • Nowe zasady prowadzenia dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej żołnierzy
  • Zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych
  • Powołanie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego
 • Temat numeru
  • Jak zorganizować święta w firmie i z jakich środków je sfinansować
 • Prawo Pracy
  • Kiedy można stosować formę dokumentową w stosunkach pracy po zmianie przepisów
  • Czy przed umową na zastępstwo można podpisać umowę na okres próbny
  • Czy dyrektor szkoły może nie wyrazić zgody na skrócenie urlopu dla poratowania zdrowia
 • Wynagrodzenia
  • Jakie koszty sądowe poniesie pracodawca po zmianie opłat za pełnomocników
  • Jak rozliczyć ryczałt za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych w czasie nieobecności w pracy
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Jak zgłaszać do ubezpieczeń zleceniobiorcę wykonującego równolegle dwie (lub więcej) umowy zlecenia u tego samego płatnika
  • W jakim terminie rozliczyć składki za przedsiębiorcę, jeżeli pracownikom w danym miesiącu nie zostało wypłacone wynagrodzenie
  • Jakie obowiązki ma płatnik w związku z osiągnięciem 26 lat przez studenta, którego rodzic zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
 • Zasiłki
  • Jak uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłków różne składniki płacowe wynikające z regulaminu wynagradzania
  • W jaki sposób ustalić pracownikowi podstawę wymiaru zasiłku chorobowego po zmianie wymiaru czasu pracy
  • Jak dokonywać potrąceń ze świadczenia rehabilitacyjnego
 • BHP w Firmie
  • Czy działacza związkowego zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy należy skierować na okresowe badania lekarskie
 • Spis treści dodatku: Temat na życzenie
  • Jakie obowiązki ma płatnik zatrudniający emeryta lub rencistę
  • zatrudnienie emeryta lub rencisty na podstawie stosunku pracy
  • Obowiązek opłacania składek na FEP za emerytów i rencistów
  • Zatrudnienie emeryta lub rencisty na podstawie umowy zlecenia
  • Zatrudnienie emeryta lub rencisty w ramach stosunku pracy oraz umowy zlecenia
  • Zatrudnienie emeryta w ramach umowy o dzieło
  • Wykonywanie przez emeryta lub rencistę działalności pozarolniczej
  • Pozarolnicza działalność emeryta lub rencisty - zasady ogólne
  • Działalność gospodarcza osoby uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy
  • Obowiązek zgłoszenia emeryta lub rencisty do ubezpieczeń
  • Rozliczanie składek
  • Ograniczenia w dorabianiu emerytów i rencistów
  • Przekazanie do ZUS informacji o zatrudnieniu emeryta lub rencisty
  • Informacja o przychodzie z oskładkowanej działalności
  • Obowiązki wobec emeryta, który ukończył powszechny wiek emerytalny
  • Brak obowiązku informowania w przypadku kontynuujących zatrudnienie
  • Nieoskładkowany przychód zwalnia z przekazania informacji do ZUS
  • Nie zawsze trzeba informować o przychodzie rencisty
  • Zaświadczenie płatnika składek
  • Oświadczenie osoby prowadzącej działalność pozarolniczą
  • Rozliczenie przychodu świadczeniobiorcy - w stosunku rocznym lub miesięcznym
  • Skutki rozliczenia przychodu
  • Dobrowolna wpłata na FUS lub na FEP