Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2016/24

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Jak od 1 stycznia 2017 r. wypłacać minimalne wynagrodzenie zleceniobiorcom i osobom świadczącym usługi - wyjaśnienia MRPiPS
  • W 2017 r. będą wyższe odpisy na zfśs
  • W jakiej wysokości stosować współczynnik ekwiwalentowi w 2017 r.
  • Zmiany w obowiązku pokrywania kosztów świadczeń zdrowotnych przez osoby niepodlegające ubezpieczeniu
  • Ile wyniesie nowa kwota wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych od 1 stycznia 2017 r.
  • Czy pracownik zatrudniony na umową o pracę na czas nieokreślony może czasowo pracować jako telepracownik
  • Czy godziny nadliczbowe wlicza się do podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
  • Kiedy pracownik nie musi zwracać wydatków na studia, jakie poniósł pracodawca
 • Aktualności
  • Zmiany w zakresie badań psychologicznych strażników gminnych
  • Zmiany w procedurze wnioskowania marszałka województwa o wsparcie z FGŚP w razie niewypłacalności pracodawcy
  • Wyższe stawki zaszeregowania niektórych pracowników cywilnych więziennictwa
  • Zróżnicowanie oraz podwyżka wynagrodzeń dla asystentów prokuratorów
  • Nowe zadania pracowników ministerstwa ds. gospodarki w zakresie obrony cywilnej
  • Zmiany standardów kształcenia dla kierunku lekarskiego
  • Termin na wydanie decyzji o obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych
  • Nowe zadania asystentów rodziny w zakresie wspierania kobiet w ciąży powikłanej
  • Zmiany w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy
  • Nowa kwota wolna od podatku w 2017 r.
  • Czy becikowe jest należne, jeśli kobieta pozostawała pod opieką medyczną później niż od 10 tygodnia ciąży
 • Temat numeru
  • Jak PIP będzie kontrolować obowiązek wypłaty minimalnego wynagrodzenia dla zleceniobiorców od 1 stycznia 2017 r.
 • Prawo Pracy
  • Czy w umowie zlecenia można doprecyzować czynności i czas ich wykonywania
  • Czy praca zmianowa od poniedziałku do niedzieli jest pracą w ruchu ciągłym
  • Czy pracownicy gastronomii muszą mieć książeczki sanepidowskie
 • Wynagrodzenia
  • Czy wynagrodzenie za dni wolne dla honorowych dawców krwi jest zaliczane do podstawy wymiaru trzynastki za 2016 r.
  • Czy przyznając wsparcie z zfśs można stosować tzw. pakietowość świadczeń
  • Jak rozliczyć podróż krajową, którą przerywa podróż zagraniczna
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Jaką dokumentację zgłoszeniową przesyła do ZUS płatnik zatrudniający osobę wykonującą równolegle 2 umowy zlecenia
  • Jakim ubezpieczeniom podlega zleceniobiorca prowadzący działalność gospodarczą, wybrany na członka rady nadzorczej spółki z o.o.
  • Czy zleceniobiorca niepodlegający ubezpieczeniom społecznym ma prawo do świadczeń chorobowych, gdy nastąpił wypadek w drodze do lub z pracy
 • Zasiłki
  • Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku po przekroczeniu 30-krotności prognozowanego wynagrodzenia
  • Jak postąpić, gdy został nadpłacony zasiłek, a pracownik zmarł
  • Czy omdlenie zleceniobiorczyni, u której zdiagnozowano sepsę, jest wypadkiem przy pracy
 • BHP w Firmie
  • Jakie sankcje grożą pracownikom za nieobecność na posiedzeniach komisji bhp
 • Spis treści dodatku: Temat na życzenie
  • Jak pracodawcy powinni przygotować się do zmian przepisów i obowiązków na przełomie roku
   • Sporządzanie planu urlopów wypoczynkowych
    • Na czym polega obowiązek pracodawcy
    • Instrukcja przygotowania planu urlopów
   • Ustalenie wymiaru czasu pracy w 2017 r.
    • Na czym polega obowiązek pracodawcy
    • Instrukcja obliczania wymiaru czasu pracy w 2017 r. dla różnych okresów rozliczeniowych
   • Udzielenie urlopu wypoczynkowego do końca roku
    • Na czym polega obowiązek pracodawcy
    • Instrukcja udzielenia urlopów wypoczynkowych do końca 2016 r.
   • Minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracowników
    • Na czym polega zmiana
    • Stosowanie przepisów w okresie przejściowym
    • Przygotowanie do zmiany
   • Minimalne wynagrodzenie dla zleceniobiorców i osób świadczących usługi
    • Na czym polegają zmiany
    • Stosowanie przepisów w okresie przejściowym
    • Przygotowanie do zmiany
   • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
    • Na czym polega obowiązek pracodawcy
    • Instrukcja postępowania pracodawcy w zakresie obowiązków dotyczących zfśs
   • Wpłaty na PFRON
    • Na czym polega obowiązek pracodawcy
    • Instrukcja postępowania w zakresie rozliczania wpłat na PFRON
   • Deklaracje i informacje roczne PIT
    • Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R) i deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR)
    • Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)
    • Informacja o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych  (PIT-8C)
   • Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
    • Na czym polega zmiana
    • Stosowanie przepisów w okresie przejściowym
    • Przygotowanie do zmiany
   • Składki ZUS za pracowników oddelegowanych do pracy za granicą
    • Na czym polegają zmiany
    • Stosowanie przepisów w okresie przejściowym
    • Przygotowanie do zmiany
   • Ustalanie obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy za ubezpieczonego
    • Na czym polegają zmiany
    • Stosowanie przepisów w okresie przejściowym
    • Przygotowanie do zmiany
   • Oskładkowanie umów zlecenia w zbiegu tytułów do ubezpieczeń
    • Na czym polegają zmiany
    • Stosowanie przepisów w okresie przejściowym
    • Przygotowanie do zmiany
   • Sporządzenie informacji ZUS IWA
    • Na czym polega obowiązek pracodawcy
    • Przygotowanie informacji ZUS IWA
   • Ustalenie płatnika zasiłków na 2017 r.
    • Na czym polega obowiązek pracodawcy
    • Instrukcja sprawdzenia, kto będzie płatnikiem zasiłków w 2017 r.
   • Choroba na przełomie roku
    • Na czym polega obowiązek pracodawcy
    • Instrukcja rozliczania choroby pracownika na przełomie roku
   • Minimalna podstawa wymiaru zasiłków w 2017 r.
    • Na czym polega obowiązek pracodawcy
    • Instrukcja - jak ustalić minimalną podstawę wymiaru zasiłków
 • Spis treści dodatku. Ściąga dla kadrowego
  • Jak zatrudnić pracownika - procedura krok po kroku