Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2018/10

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Czy termin rozpoczęcia pracy może przypadać w święto 1 listopada
  • Czy dofinansowanie kosztów dokształcania podjętego z inicjatywy pracownika podlega opodatkowaniu
  • Jakie obowiązki ma płatnik w związku z podjęciem przez jego zleceniobiorcę studiów
  • Jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracowników będących członkami komisji wyborczych w wyborach samorządowych
  • Od 1 listopada 2018 r. wzrośnie kwota niektórych świadczeń rodzinnych
 • O to pytają kadrowi
  • Czy odprawa emerytalna podlega zajęciu komorniczemu
  • Jak postąpić z niewykorzystanym urlopem wypoczynkowym, do którego pracownik nabył prawo w trakcie trwania umowy o pracę na okres próbny
  • Czy niewykorzystany dodatkowy urlop wypoczynkowy z tytułu niepełnosprawności przepada
 • Aktualności
  • Nowe zasady ochrony informacji poufnych przedsiębiorstwa
  • Stanowiska i wynagrodzenia pracowników Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
  • Wyższe wynagrodzenie lekarzy rezydentów
  • Zmiany w działalności według PKD, w których są wydawane zezwolenia na pracę sezonową
  • Nowe przepisy regulujące organizację szkolnictwa wyższego
  • Objęcie ubezpieczeniami społecznymi stypendiów doktoranckich
  • Nowe możliwości kontynuacji zatrudnienia pracowników w razie śmierci pracodawcy
  • Zmiany w działalności związków zawodowych
 • Temat numeru
  • Jak przekroczenie rocznych limitów podstawy wymiaru podatku i składek ZUS w 2018 r. wpływa na inne obowiązki płatnika
 • Prawo pracy
  • Czy można przerwać urlop rodzicielski udzielony na podstawie tzw. długiego wniosku, jeżeli nie przejmie go ojciec dziecka
  • Jak wprowadzić zatrudnienie w formie telepracy
  • Jak od 1 stycznia 2019 r. trzeba będzie informować pracowników o zmianie okresu przechowywania akt osobowych
 • Wynagrodzenia
  • Jak wynagradzać za pracę nieprzekraczającą dobowej normy czasu pracy
  • Jak dokonać potrącenia z odszkodowania za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej
  • Jak przedawniają się roszczenia ze stosunku pracy po zmianie przepisów Kodeksu cywilnego
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • Czy rolnik z prawem do emerytury z KRUS musi opłacać do ZUS składkę zdrowotną z działalności gospodarczej
  • Czy w przypadku niezdolności do pracy delegowanego pracownika można zastąpić go innym pracownikiem
  • Jakie składki należy opłacać za członka rady nadzorczej wykonującego jednocześnie umowę zlecenia
 • Zasiłki
  • Jakie świadczenia przysługują z tytułu wypadku w drodze do pracy zgłoszonego po kilku miesiącach od tego zdarzenia
  • Jak ustalić wysokość zasiłku chorobowego pracownika przejętego od innego pracodawcy
  • Jak prawidłowo ustalić wysokość zasiłku dla zleceniobiorców
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych wyjaśnia
  • Czy pracodawca może ujawniać dane służbowe pracowników bez ich wcześniejszej zgody
 • Bhp w firmie
  • Czy wypadek podczas zawodów organizowanych przez pracodawcę jest wypadkiem przy pracy
 • Emerytury i renty
  • Jak prawidłowo wypełnić nowy formularz ZUS ERP-7
 • Spis treści dodatku: Temat na życzenie
  • Najciekawsze orzeczenia Sądu Najwyższego z 2018 r. z komentarzem
 • Spis treści dodatku: Ściąga dla kadrowego
  • Minimalne wynagrodzenie w 2019 r. i świadczenia od niego zależne

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń - cały wykaz