Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2017/02

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Kiedy zaprzestać naliczania kwoty zmniejszającej podatek - odpowiedź MF na pytanie redakcji MPPiU
  • Kto i jakie deklaracje oraz informacje podatkowe za 2016 r. musi złożyć do 31 stycznia 2017 r.
  • Jak zmienią się najniższe świadczenia emerytalno-rentowe od 1 marca 2017 r.
  • Czy pracodawca może z własnej inicjatywy przyznać czas wolny za godziny nadliczbowe w następnym okresie rozliczeniowym
  • Kiedy pracownica w ciąży nie musi odpracowywać wyjść prywatnych
  • Jakie informacje o zaległym urlopie wypoczynkowym powinny się znaleźć w świadectwie pracy
 • Aktualności
  • Nowe zasady klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
  • Nowe zadania służbowe funkcjonariuszy Służby Więziennej
  • Rolnik-zleceniobiorca uzyskujący minimalne wynagrodzenie nie będzie podlegał ubezpieczeniom  w ZUS
  • Zmiany w przeprowadzaniu testu umiejętności w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego
  • Nowe zasady odbywania testu umiejętności uprawniającego do wykonywania zawodu konserwatora zabytków i archeologa
  • Wynagrodzenia za udział w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli
  • Zmiany w przyznawaniu wynagrodzeń i innych świadczeń pracownikom zatrudnionym w uczelniach publicznych
  • Nowe zasady przeprowadzania egzaminu dla aktuariuszy
  • Niższa opłata roczna za aplikację adwokacką
  • Zmiana wysokości opłaty rocznej za aplikację notarialną
  • Nowa opłata roczna za aplikację adwokacką
  • Zmiana wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów komorniczych
  • Jednostki upoważnione do wydawania decyzji potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zawodach związanych z budownictwem i transportem
  • Uprawnienia żołnierzy obrony terytorialnej
  • Warunki uznawania w Polsce kwalifikacji do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych albo doradcy inwestycyjnego
  • Zmiany w wymaganiach wobec kandydatów na stanowisko kuratora oświaty
  • Upoważnienie CIOP do uznawania zdobytych za granicą kwalifikacji w dziedzinie bhp
  • Zmiany w uznawaniu nabytych za granicą kwalifikacji w dziedzinie geologii
  • Zasady przyznawania dofinansowania na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków KFS
  • Prawo osób niepełnosprawnych do zasiłków stałych także za okres sprzed uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności
  • Warunki uznawania w Polsce kwalifikacji do wykonywania zawodów w dziedzinie bhp
  • Zasady ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy prowadzącym działalność gospodarczą
  • Wsparcie zawodowe dla pracowników socjalnych w formie superwizji
 • Temat numeru
  • Jakie ułatwienia dla pracodawców w zakresie prawa pracy i ZUS obowiązują 1 stycznia 2017 r.
 • Prawo Pracy
  • Jak liczyć umowy na czas określony, jeżeli pracownik był zatrudniony przed zmianą przepisów przypadającą od 22 lutego 2016 r.
  • Jak ustalić dzień wolny za pracę w niedzielę w przypadku pracy zmianowej
  • Czy można rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron w formie dokumentowej
 • Wynagrodzenia
  • Komu i w jaki sposób zapewnić w umowie cywilnoprawnej minimalną stawkę godzinową
  • Kiedy okres pracy w gospodarstwie rolnym można zaliczyć do stażu pracy, od którego zależy prawo do nagrody jubileuszowej
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Jak prawidłowo wypełnić formularz ZUS IWA za 2016 r.
  • Jakim ubezpieczeniom podlega członek rady nadzorczej spółki z o.o biorący udział w szkoleniu opłaconym przez spółkę
 • Zasiłki
  • Zasiłki w orzecznictwie Sądu Najwyższego z 2016 r. - najważniejsze wyroki z komentarzem
  • Czy teściowej przysługuje zasiłek macierzyński podczas pobytu matki dziecka w szpitalu
 • BHP w Firmie
  • Czy trzeba przeprowadzić postępowanie powypadkowe, jeżeli pracownik zgłosił uraz następnego dnia po zdarzeniu
 • Spis treści dodatku: Przewodnik po zmianach przepisów