Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2017/03

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Co zmieniło się w wypełnianiu świadectwa pracy od 1 stycznia 2017 r.
  • Jak stosować nowe oświadczenie PIT-2 przy ustalaniu zaliczki na podatek w 2017 r.
  • Kiedy przy przejęciu pracownika konieczne jest sporządzenie świadectwa pracy
  • Jakie urzędy należy powiadomić o założeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • Jak w małej firmie powiadomić pracowników o zmianie terminu wypłaty wynagrodzenia
 • Aktualności
  • Przepisy dotyczące należności dla pracowników sfery budżetowej za nocleg podczas zagranicznej podróży służbowej nie mają zastosowania do kierowców
  • Zmiany na liście zawodów regulowanych w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
  • Zmiany w strukturze stanowisk służbowych Państwowej Straży Pożarnej
  • Utrata mocy przepisów wykonawczych o podległości służbowej pracowników izby skarbowej
  • Wzrost uposażeń żołnierzy zawodowych
  • Zmiany w uznawaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu aktuariusza
  • Zmiany wynagrodzeń pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych
  • Nowy wzór wniosku o świadczenie z tytułu urodzenia nieuleczalnie chorego dziecka
  • Zasady opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne rolników - bez zmian
  • Ułatwienia dla pracodawców w zakresie prawa pracy
  • Uprawnienia do nagrody rocznej kierowników zatrudnionych w jednostkach podległych Ministrowi Infrastruktury
  • Zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych
  • Nowe minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla urzędników i innych pracowników prokuratury
  • Obniżenie emerytur i rent osób pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa
  • Zmiany w uznawaniu kwalifikacji do wykonywania zawodów budowlanych i transportowych
  • Zmiany w uznawaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego
  • Wydłużenie okresu przejściowego umożliwiającego laboratoriom wykonywanie pomiaru pola-EM w środowisku pracy
  • Zmiany w ocenie pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich
  • Nowy wzór świadectwa pracy
  • Warunki uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka
  • Nowe zasady przyznawania żołnierzom zawodowym dodatków do uposażenia
  • Upoważnienie Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji zawodowych działu gospodarka
  • Zmiany w zasadach uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika ochrony
  • Na jakich zasadach rozliczać zaliczki na podatek dochodowy od kwoty wyrównania zasiłku macierzyńskiego - wytyczne ZUS
 • Temat numeru
  • Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków po zmianie przepisów w 2017 r.
 • Prawo Pracy
  • Czy niedotarcie do pracy z powodu złych warunków atmosferycznych usprawiedliwia nieobecność w pracy
  • Czy kserokopię aktu urodzenia martwego dziecka trzeba przechowywać w aktach osobowych
 • Wynagrodzenia
  • Jak zapewnić kierowcom noclegi w podróżach służbowych - skutki najnowszego wyroku TK
  • Czy świadczenie wychowawcze (500+) należy wliczać do dochodu, od którego zależy wysokość wsparcia z zfśs
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Jakie składki ZUS opłaca płatnik za pracowników oddelegowanych do pracy za granicą w 2017 r.
  • Jak skorygować dokumentację zgłoszeniową i rozliczeniową ZUS za studenta-zleceniobiorcę
 • Zasiłki
  • Czy wysokość wypłaconego za luty zasiłku może być niższa niż jego miesięczna podstawa wymiaru
  • Czy przysługuje zasiłek opiekuńczy na partnerkę po zgodnie dziecka
 • Spis treści dodatku: Kodeks kadr i płac
  • Kodeks pracy 2017 z komentarzem