Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2017/05

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Czy zleceniobiorcom można potrącić wynagrodzenie za spóźnienia do pracy albo za używanie odzieży roboczej
  • W jakiej części akt osobowych zamieścić świadectwo pracy za zakończoną umowę o pracę, jeżeli pracownik nadal jest zatrudniony
  • Jak usprawiedliwione nieobecności w pracy wpływają na prawo pracowników do trzynastki za 2016 r.
  • Jak pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników może zrezygnować z zfśs w 2017 r. - stanowisko resortu pracy
  • Czy wniosek pracownika o wydanie świadectwa pracy musi być wyłącznie w formie pisemnej
  • Czy wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony wymaga uzasadnienia
  • Jak długo należy przechowywać karty urlopowe
 • Aktualności
  • Utworzenie nowego stanowiska policyjnego
  • Kwalifikacje zawodowe dla nowego stanowiska policyjnego
  • Wyższa wielokrotność kwoty bazowej stanowiąca przeciętne uposażenie strażaków
  • Wzrost uposażeń funkcjonariuszy BOR
  • Wyższa wielokrotność kwoty bazowej stanowiąca przeciętne uposażenie policjantów
  • Wzrost przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej
  • Nowe zasady wypłacania uposażeń i dodatków żołnierzom niezawodowym
  • Zmiany w stażu pracy wymaganym na niektórych stanowiskach w KRUS
  • Jednostki upoważnione do uznawania kwalifikacji w zawodach związanych z gospodarką morską i żeglugą śródlądową
  • Nowe zasady oceny zdolności żołnierzy zawodowych do służby wojskowej
  • Zmiany w uznawaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu rzecznika patentowego
  • Zmiany w powoływaniu kierownictwa instytutów badawczych
  • Zmiany we wzorach niektórych formularzy stosowanych w statystyce publicznej za 2016 r.
  • Nowa procedura zwalniania żołnierzy zawodowych ze służby wojskowej
  • Zmiany w ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych
  • Zmiany w uzyskiwaniu uprawnień do obsługi maszyn roboczych
  • Kiedy pracodawca musi ponownie zatrudnić zwolnionego pracownika
 • Temat numeru
  • Jak prawidłowo wypełnić świadectwo pracy po zmianach od 1 stycznia 2017 r.
 • Prawo Pracy
  • Jakie zmiany w zakresie stosunków pracy wprowadza reforma oświaty
  • Czy można zwolnić pracownika dyscyplinarnie przed zakończeniem postępowania powypadkowego
 • Wynagrodzenia
  • Czy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za dni wolne od pracy, jeżeli w danym miesiącu chorował we wszystkie dni robocze - stanowisko ministerstwa pracy
  • Jakie wynagrodzenie wypłacić pracownicy, której ZUS zakwestionował podstawę wymiaru składek
  • Jak ustalić przychód z tytułu udostępniania zleceniobiorcom samochodów służbowych do celów prywatnych
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Czy płatnik ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny zleceniobiorcy - Ukraińca
  • Czy po zmianach od 1 stycznia 2017 r. ZUS może wszcząć w firmie kontrolę bez zapowiedzi
  • Czy zapomoga z tytułu długotrwałej choroby, wypłacona ze środków obrotowych firmy, jest wyłączona z oskładkowania
 • Zasiłki
  • Jak prawidłowo ustalić podstawy wymiaru zasiłków po przejęciu zakładu pracy
  • Czy ZUS może pozbawić zasiłku opiekuńczego
  • Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku w przypadku dwóch tytułów do ubezpieczenia chorobowego
 • Spis treści dodatku: Kodeks kadr i płac
  • Ustawa zasiłkowa 2017 z komentarzem