Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2017/11

 • O tym musisz wiedzieć
  • Jeden rachunek dla płatnika, większe uprawnienia ZUS - najnowsze zmiany przepisów ubezpieczeniowych
  • Zmiany w sposobie uwierzytelniania e-zwolnień
  • Czy trzeba wystawić świadectwo pracy do 30 czerwca 2017 r. za zakończone umowy terminowe, jeżeli stosunek pracy trwa nadal - wyjaśnienia MRPiPS
 • Aktualności
  • Brak prawa osób, które nabyły prawo do emerytury, do świadczenia rehabilitacyjnego jest zgodny z konstytucją
  • Zmiany w zatrudnianiu przez podmioty lecznicze osób udzielających świadczeń w zakresie fizjoterapii
  • Wzrost uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej
  • Wyższy ryczałt dla pracodawców zatrudniających osoby pozbawione wolności
  • Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych
  • Zmiany w sposobie przekazywania danych do systemu informacji oświatowej
  • Na jakich warunkach kierowcy przysługuje zwrot kosztów noclegu
 • Temat numeru
  • Jak zatrudniać pracowników tymczasowych po zmianach od 1 czerwca 2017 r.
 • Prawo Pracy
  • Jakie przyczyny można uznać za obiektywne przy zawieraniu umów na czas określony
  • Czy pracodawca może narzucić pracownikom obowiązek szczegółowego raportowania dnia pracy
  • Czy wypowiedzenie umowy o pracę jest doręczone w dniu pozostawienia awiza czy odbioru przesyłki na poczcie
 • Wynagrodzenia
  • Kiedy przedawnia się prawo do odprawy rentowej
  • Jak ustalić wynagrodzenie za skrócony okres wypowiedzenia
  • Jakie świadczenia przysługują pracownikowi w razie ponownego rozpoczęcia pracy w tej samej dobie pracowniczej
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • Jak uzyskać informację na temat utrwalonej praktyki interpretacyjnej ZUS
  • Jak ustalić zakres ubezpieczeń nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach i jednocześnie realizującego umowy zlecenia
 • Zasiłki
  • Kiedy pracownik nabędzie prawo do wynagrodzenia chorobowego bez okresu wyczekiwania
  • Czy pracownik może jednocześnie pobierać zasiłki chorobowy i macierzyński
  • Jak ZUS obliczy podstawę wymiaru zasiłku dla osoby, która miała zawieszoną działalność gospodarczą
 • O to pytają kadrowi
  • Jak pracodawca może ogłosić, którzy jego pracownicy i na jakich zasadach mają prawo do ubrań roboczych, jeżeli nie posiada regulaminu pracy
  • W jakiej wysokości wypłacić świadczenie urlopowe pracownikowi, który zmienia w ciągu roku wymiar czasu pracy
  • Czy pracownik, który wcześniej nie złożył sprzeciwu od wymierzonej mu kary porządkowej, może zażądać od sądu jej uchylenia
 • Spis treści dodatku: Ściąga kadrowego
  • Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla poszczególnych grup ubezpieczonych