Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2017/15-16

 • O tym musisz wiedzieć
  • Do końca sierpnia 2017 r. należy wypłacić nauczycielom świadczenie urlopowe
  • Co zmieniło się w programie "Rodzina 500+" od 1 sierpnia 2017 r.
  • Jak wprowadzenie ruchu bezwizowego dla obywateli Ukrainy wpływa na zatrudnienie w Polsce
  • Czy osoby wykonujące pracę tymczasową na umowę zlecenia mogą pracować w placówkach handlowych w święta
  • Jakie wynagrodzenie będzie przysługiwało pracownikom medycznym zatrudnionym w podmiotach leczniczych po zmianie przepisów
  • Jakie warunki zatrudnienia obowiązują w przypadku przedłużenia umowy o pracę tymczasową z pracownicą w ciąży - stanowisko resortu pracy
 • Aktualności
  • Zachęty dla pracodawców do zatrudniania opiekunów osób niepełnosprawnych
  • Zasady powoływania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne
  • Zasady refundacji kosztów wyposażenia niektórych stanowisk pracy
  • Zmiany w zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Służby Celnej
  • Jakie obowiązki ma pracodawca w zakresie ochrony danych osobowych pracowników
 • Prawo pracy
  • Czy okres niewykorzystanego zwolnienia lekarskiego wlicza się do okresu nieobecności umożliwiającego rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • Jak rozliczyć niewykorzystany urlop wypoczynkowy, jeżeli kolejna umowa o pracę jest zawierana kilka dni po poprzedniej i pracodawca nie wydaje świadectwa pracy
 • Wynagrodzenia
  • Kiedy pracodawca ma prawo do odszkodowania od pracownika, który rozwiązał umowę bez wypowiedzenia
  • Jaką liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu należy stosować do obliczenia rekompensaty za nadgodziny
  • Kto nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej, która została przywrócona po kilkuletniej przerwie
  • Czy rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, na jaki została zawarta, wpływa na prawo pracownika do odprawy emerytalnej
  • Czy pracodawca nabędzie prawo do dofinansowania z PFRON za okres zwolnienia pracownika z obowiązku pracy w okresie wypowiedzenia
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • Jak skutecznie ubiegać się o układ ratalny w ZUS - najczęstsze pytania płatników składek
  • Kiedy pracownik niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu w okresie urlopu bezpłatnego nabywa prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej
  • Jak rozliczyć składki w miesiącu przekroczenia 30-krotności w trakcie łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy
  • Z jakimi obowiązkami wobec ZUS wiąże się przekształcenie płatnika-spółki jawnej w spółkę z o.o.
 • O to pytają kadrowi
  • Co grozi pracodawcy, który wbrew obowiązkom nie chce dofinansować okularów pracownikowi pracującemu przy komputerze
  • Czy trzeba prowadzić akta osobowe dla zleceniobiorcy
  • Czy pracodawca może samodzielnie ustalić w jakim terminie pracownik na wypowiedzeniu musi skorzystać z urlopu wypoczynkowego
 • Bhp w firmie
  • Czy pracownik, który nie został dopuszczony do pracy w wyniku badań profilaktycznych, może podjąć pracę na umowę cywilnoprawną
 • Spis treści dodatku: Ściąga kadrowego
  • Zasady podnoszenia przez pracowników kwalifikacji zawodowych