Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2017/19

 • O tym musisz wiedzieć
  • Na jakie świadczenia wpłynie wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r.
  • Jakie zmiany w wynagradzaniu pracowników samorządowych będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.
  • Jakie zmiany od 1 września 2017 r. wprowadzono w zakresie przygotowania zawodowego młodocianych
  • Nowe druki wniosku o zasiłek opiekuńczy
 • Aktualności
  • Dodatkowe informacje niezbędne dla prawidłowego gospodarowania środkami FGŚP
  • Warunki używania wyrobów tytoniowych w obiektach podległych Ministrowi Sprawiedliwości
  • Kwalifikacje zawodowe wymagane od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi
  • Zmiany w sprawdzaniu kwalifikacji żołnierzy ubiegających się o służbę w SWW
  • Nowe zasady rekrutacji do służby kandydackiej w PSP
  • Minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa w 2018 r.
  • Zmiany w zasadach zatrudniania skazanych
 • Temat numeru
  • Jak ustalać okresy wypowiedzenia umów o pracę
 • Prawo pracy
  • Czy wymiar czasu pracy w umowie o pracę może być określony godzinowo
  • Czy pracodawca może odstąpić od wysłuchania pracownika przy nakładaniu kary porządkowej, jeżeli przeprowadzał z nim rozmowy dyscyplinujące
  • Czy można zmienić system czasu pracy w trakcie okresu rozliczeniowego
 • Wynagrodzenia
  • Czy można zawierać umowy zlecenia na okresy nieprzekraczające miesiąca, a wynagrodzenie wypłacać kilkadziesiąt dni po ich zakończeniu
  • Według jakich przepisów obliczyć wynagrodzenie za pracę pracownika delegowanego
  • Czy ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i odprawę emerytalną należy wliczyć do podstawy wymiaru odszkodowania za zakaz konkurencji
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • Kiedy z tytułu dwóch umów zlecenia należy opłacać za ubezpieczonego składki na Fundusz Pracy
  • Jakie działania może podjąć przedsiębiorca, aby zachować ciągłość ubezpieczenia chorobowego od 1 stycznia 2018 r.
  • Czy prezes zarządu zatrudniony jednocześnie na stanowisku specjalisty podlega ubezpieczeniom w ZUS
 • Zasiłki
  • Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego pracownikowi przejętemu z innego zakładu pracy
  • Kiedy student nabywa prawo do zasiłku
  • Jak ZUS ustali podstawę wymiaru zasiłku po zmianie tytułu do ubezpieczenia
 • O to pytają kadrowi
  • Czy w podstawie wynagrodzenia urlopowego należy uwzględnić premię uznaniową
  • Jak ustalić miejsce pracy handlowca
  • Czy zamiast odpracowywać prywatne wyjście pracownik może na ten czas wziąć urlop wypoczynkowy
 • Spis treści dodatku: Ściąga kadrowego
  • Procedura zatrudniania na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło