Monitor Prawa Pracy 2016/09

 • Aktualności
  • Nieznaczne przekroczenie terminu przy zwolnieniu dyscyplinarnym
  • Niepoinformowanie o nieobecności a rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
  • Uzyskanie prawa do emerytury jako przesłanka dyskryminacji z uwagi na wiek pracownika
  • Nieznaczne przekroczenie terminu przy zwolnieniu dyscyplinarnym
  • Zmiany w przepisach
 • Artykuły
  • Wynagrodzenie minimalne w umowach zlecenia i o świadczenie usług - zagadnienia doktrynalne i praktyczne, część 2
  • Zakres kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
  • Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę a zasada równego traktowania w zakresie wynagradzania w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop
  • Zapewnienie przez pracodawcę noclegu kierowcy
  • Prowadzenie działalności przez przedsiębiorstwo w państwie członkowskim
  • Stosowanie przepisów prawa cywilnego w sprawach z zakresu prawa pracy
  • Stanowisko pracy, na którym wykonywana jest praca w szczególnych warunkach
  • Ocena ciężkości naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych
  • Prawo dziecka do renty rodzinnej
  • Wywiązywanie się przez pracownika z obowiązków pracowniczych
  • Roszczenia pracownika w przypadku naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu
  • Orzeczenie lekarskie jako jedna z podstaw decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej