Monitor Prawa Pracy 2016/10

 • Aktualności
  • Uchylenie się od decyzji podjętej pod wpływem groźby
  • Nowe zasady wynagradzania członków zarządów spółek państwowych
  • odpowiedzialność członka zarządu spółki kapitałowej za zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
  • Uwagi do opracowania A. Musiały, Zakres kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, MoPr 9/2016
  • Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
  • Kryteria doboru do zwolnienia
  • Projekty zmian aktów prawnych
 • Artykuły
  • Nadużycie prawa
  • Polska ustawa o delegowaniu pracowników
  • (Nie)odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy za wadliwe rozwiązanie umowy o pracę
  • Rozwiązanie stosunku pracy z kierownikiem samorządowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po jego likwidacji wskutek połączenia z innym podmiotem
  • Kontrakt menedżerski członka zarządu spółki jako podstawa podlegania ubezpieczeniom społecznym
  • Narażenie interesu pracodawcy podstawą zwolnienia dyscyplinarnego
  • Zwrot nienależnie obranego świadczenia z ZUS
  • Wymogi uzasadnienia wyroku sądu II instancji
  • Prowadzenie działalności przez przedsiębiorstwo w państwie członkowskim
  • Naruszenie umowy o zakazie konkurencji
  • Renta z tytułu wypadku przy pracy