Monitor Prawa Pracy 2018/01

 • Aktualności
  • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach. Nowe zezwolenia na pobyt
  • Pod telefonem
  • Projekty zmian aktów prawnych
  • Zmiana pojęć kierownictwa pracodawcy i podporządkowania pracownika w stosunku do poszczególnych grup pracowników lub z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy
  • Znaczenie ma data powzięcia informacji o naruszeniu
 • Artykuły
  • Uprawnienia związane z rodzicielstwem przysługujące osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą
  • Slovenian individual employment reations at the acrossroads MOPR XXX, Nr XXX
  • Dyskryminacja pośrednia ze względu na płeć
  • Funkcja ochronna zbiorowego prawa pracy
  • Wypowiedzenie umowy o pracę członkowi zarządu spółki z o.o.
  • Konsultacja wypowiedzenia umowy o pracę z organizacją związkową
  • Świadczenie pracy zarobkowej w okresie pobierania zasiłku chorobowego
  • Porozumienie stron o rozwiązaniu umowy o pracę
  • Nienależnie pobrany zasiłek chorobowy
  • Stan gotowości do wykonywania pracy
  • Odpoczynek tygodniowy