Monitor Prawa Pracy 2018/01

 • Aktualności
  • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach. Nowe zezwolenia na pobyt
  • Pod telefonem
  • Projekty zmian aktów prawnych
  • Zmiana pojęć kierownictwa pracodawcy i podporządkowania pracownika w stosunku do poszczególnych grup pracowników lub z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy
  • Znaczenie ma data powzięcia informacji o naruszeniu
 • Artykuły
  • Uprawnienia związane z rodzicielstwem przysługujące osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą
   Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie sytuacji osób prowadzących własną działalność gospodarczą w kontekście uprawnień związanych z urodzeniem dziecka. Autorka ma na celu analizę rozwiązań prawnych przewidzianych dla przedsiębiorców - kobiet w ciąży oraz rodziców pragnących łączyć życie zawodowe z rodzinnym. Dokonano również swoistego porównania położenia przedsiębiorcy i pracownika w omawianym zakresie, a także konsekwencji, jakie niosą za sobą poszczególne uregulowania.
  • Slovenian individual employment reations at the acrossroads MOPR XXX, Nr XXX
  • Dyskryminacja pośrednia ze względu na płeć
  • Funkcja ochronna zbiorowego prawa pracy
   Celem niniejszego opracowania jest wykazanie, że funkcja ochronna ma uniwersalny charakter, co oznacza, że nie dotyczy tylko pracowników, ale także innych osób świadczących pracę zarobkową i osób w inny sposób powiązanych z zakładem pracy. Funkcja ochronna zbiorowego prawa pracy przejawia się w ochronie praw i interesów zawodowych, socjalnych pracowników, w ochronie zdrowia i życia pracowników realizowanej głównie przez związki zawodowe.
  • Wypowiedzenie umowy o pracę członkowi zarządu spółki z o.o.
   Wypowiedzenie umowy o pracę członkowi zarządu spółki z o.o. bywa często przyczyną wielu kontrowersji, które nierzadko były rozstrzygane przez orzecznictwo sądowe. W szczególności warto zwrócić uwagę na zasady rozwiązywania umów o pracę z odwołanymi członkami zarządu oraz przysługujące im z tego tytułu roszczenia.
  • Konsultacja wypowiedzenia umowy o pracę z organizacją związkową
  • Świadczenie pracy zarobkowej w okresie pobierania zasiłku chorobowego
  • Porozumienie stron o rozwiązaniu umowy o pracę
  • Nienależnie pobrany zasiłek chorobowy
  • Stan gotowości do wykonywania pracy
  • Odpoczynek tygodniowy