Monitor Prawa Pracy 2018/03

 • Aktualności
  • Odprawa rentowa lub emerytalne
  • Projekty zmian aktów prawnych
  • Forma i postać
  • Zmiany w prawie
  • Cofnięcia przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego
  • Szczególna ochrona działacza związkowego
 • Artykuły
  • Cecha nagłości wypadku przy pracy
  • Osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność a tytuł do podlegania ubezpieczeniom społecznym
  • O pojęciu pracodawcy w zbiorowym prawie pracy - uwagi de lege lata i de lege ferenda
  • Wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych
  • Projekt dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE - element implementacji Europejskiego filaru praw socjalnych
  • Upoważnienie pracownika do reprezentowania organizacji związkowej wobec pracodawcy
  • Wniosek o przyznanie i wypłatę zasiłku macierzyńskiego
  • Obliczanie uprawnień emerytalnych
  • Prawo pobytu członka rodziny pracownika
  • Wierzytelności wynikające z umowy o pracę