Monitor Prawa Pracy 2018/05

 • Aktualności
  • Wytoczenie powództwa nie przesądza o gotowości pracownika do pracy
  • Pojęcie „środki trwałe służące działalności socjalnej”
  • Ochrona rodzicielstwa w zakresie trwałości stosunku pracy i warunków zatrudnienia
  • Projekty zmian aktów prawnych
 • Artykuły
  • Reperkusje pojęcia „worker” w polskim prawie pracy
  • Prawno-pracownicze aspekty powierzenia stanowiska dyrektora szkoły publicznej i następstwa prawne odwołania
  • Charakter prawny umowy o pomocy przy zbiorach
  • Przedstawiciel związku zawodowego jako pełnomocnik pracownika lub ubezpieczonego
  • Zwolnienie działacza związkowego od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
  • Sądowa kontrola decyzji organu rentowego
  • Pracownik pełniący obowiązki zastępcy kierującego jednoosobowo zakładem pracy
  • Przesłanki nabycia odprawy pośmiertnej przez członka rodziny
  • Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę z zawinionego błędu pracodawcy
  • Zasada niedyskryminacji
  • Zakres zasady zastosowania ustawodawstwa tylko jednego państwa członkowskiego w dziedzinie zabezpieczenia społecznego