Monitor Prawa Pracy 2017/03

 • Aktualności
  • Upoważnienie do reprezentowania organizacji związkowej wobec pracodawcy
  • Projekty zmian aktów prawnych
  • Nierówne traktowanie a dyskryminacja w zatrudnieniu
  • Wypłata świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • Utrata zaufania do pracownika jako uzasadniona przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę i rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • Artykuły
  • Ochrona działaczy związkowych
  • Praca tymczasowa
  • Problem prawnej natury obowiązku pracownika w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • Zawieszenie w czynnościach służbowych a byt stosunku pracy
  • Otwarcie postępowania sanacyjnego a ochrona trwałości stosunku pracy
  • Renta z tytułu niezdolności do pracy - wymogi stażowe
  • Regulamin jako źródło prawa pracy
  • Ustna zmiana roszczenia przez pracownika na rozprawie
  • Odszkodowanie z tytułu nienawiązania stosunku pracy
  • Pobieranie świadczeń z ubezpieczenia społecznego
  • Związanie podmiotu wnoszącego skargę kasacyjną wykładnią prawa dokonaną przez SN