Monitor Prawa Pracy 2017/08

 • Aktualności
  • Projekty zmian aktów prawnych
  • Renta rodzinna – wybrane zagadnienia
  • Nabycie uprawnień emerytalnych a wypowiedzenie umowy
  • Zobowiązanie pracownika do informowania pracodawcy o dodatkowym zatrudnieniu
 • Artykuły
  • Praca w ramach platform i aplikacji cyfrowych – wyzwania dla zbiorowego prawa pracy, cz. 1
  • O pojęciu pracodawcy
  • Umowa o pracę na czas określony z bezrobotnym zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych
  • Gwarancja minimalnej stawki godzinowej w umowie zlecenia i umowie o świadczenie usług – forma ingerencji funkcji ochronnej prawa pracy w prawo cywilne
  • Problemy z ustaleniem przyczyny zewnętrznej wypadku przy pracy
  • Dyskryminacja ze względu na wiek
  • Zadośćuczynienie z tytułu nieudzielenia pracownikowi odpoczynku za pełnione dyżury
  • Świadczenie przedemerytalne
  • Przeniesienie na inne stanowisko pracownika pełniącego funkcję w związku zawodowym
  • Pobranie nienależnych świadczeń przez płatnika