Monitor Prawa Pracy 2017/10

 • Aktualności
  • Pracowniczy obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę
  • Wypowiedzenie umowy o pracę
  • Ochrona roszczeń pracowniczych
  • Projekty zmian aktów prawnych
 • Artykuły
  • Wypłata świadczenia na wniosek zainteresowanego
  • Wola stron przy zawieraniu umowy cywilnoprawnej
  • Zatrudnienie adiunkta na uczelni
  • Jednostronna zmiana przez pracodawcę warunków pracy i płacy
  • Pojęcie "miejsce, w którym pracownik zazwyczaj świadczy pracę"
  • Recenzja: Dominika Dorre-Kolasa (red.), Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017
  • Podstawy nawiązywania stosunków pracy na statkach wodnych
  • Wpływ okresu korzystania przez pracownika z obniżonego wymiaru czasu pracy na wymiar urlopu wychowawczego
  • Prawo pracodawcy do ingerowania w wygląd zewnętrzny jego pracowników
  • Wskazanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę
  • Bieg miesięcznego terminu na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • Dyskryminacja ze względu na wiek