Monitor Prawa Pracy 2011/02

 • Zmiany
  • Z sali sądowej (58)
  • Kalendarz legislacyjny (58)
 • Felieton
  • Dopełnienie regulacji równościowych rynku pracy (59)
 • Opinie
  • Obowiązek używania języka polskiego w miejscu pracy (61)
  • Strajk - synteza zjawiska (68)
  • Relacje zachodzące pomiędzy przesłankami warunkującymi prawo do odprawy emerytelnej i rentowej (75)
 • Praktyka
  • Problem mobbingu w orzecznictwie polskich sądów pracy (80)
  • Przegląd czasopism (83)
 • Orzecznictwo SN
  • Prawo pracy
   • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
    Wyrok z 4.11.2010 r., II PK 109/10 (85)
   • Zrzeczenie się stanowiska sędziego TK
    Wyrok z 13.10.2010 r., II PK 72/10 (89)
   • Nierówne traktowanie w zatrudnieniu
    Wyrok z 3.9.2010 r., I PK 72/10 (91)
   • Działalność konkurencyjna
    Wyrok z 4.11.2010 r., II PK 108/10 )94)
   • Zatrudnianie proboszcza przez parafię
    Wyrok z 5.5.2010 r., I PK 201/09 (98)
   • Cechy charakterystyczne dla stosunku pracy
    Wyrok z 5.5.2010 r., I PK 8/10 (102)
  • Ubezpieczenia społeczne
   • Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
    Wyrok z 8.10.2010 r., I UK 117/10 (104)
   • Przesłanki nabycia prawa do emerytury
    Wyrok z 24.8.2010 r., I UK 41/10 (106)
 • Orzecznictwo TS
  • Dyskryminacja bezpośrednia ze względu na płeć
   Wyrok z 18.11.2010 r., C-356/09 (110)