Monitor Prawa Pracy 2013/07

 • Zmiany
  • Z sali sądowej (338)
   Przejście zakładu pracy a wygaśnięcie stosunku pracy; Norma czasu pracy osób niepełnosprawnych
  • W orzecznictwie sądów (339)
   Wpływ zmiany lub uchylenia porozumienia zbiorowego na indywidualny stosunek pracy
  • Kalendarz legislacyjny (340) Akty prawne uchwalone; Z prac Sejmu - zmiany w urlopach wychowawczych, zakaz pracy w niedzielę w placówkach handlowych, rozszerzenie katalogu dozwolonych przypadków pracy w niedzielę, ustawa antykryzysowa-bis
 • Opinie
  • Pojęcie "kierownika wyodrębnionej komórki organizacyjnej" w świetle kodeksowych przepisów o rekompensacie za pracę w godzinach nadliczbowych (342)
   Zakres podmiotowy uprawnień kadry kierowniczej co do rekompensaty pieniężnej za pracę w godzinach nadliczbowych; Kierownik wyodrębnionej komórki organizacyjnej
  • Naruszenie praw pracownika jako przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową (346)
   Opracowanie poświęcone jest problematyce naruszenia praw pracownika jako znamienia przestępstwa stypizowanego w art. 218 § 1a KK. Zagadnienie to ma charakter interdyscyplinarny, w związku z czym ujmowane jest w nauce niejednolicie. Autor podjął próbę uporządkowania pojęć i struktury tego typu czynu zabronionego. Praktyczne znaczenie tej problematyki jest doniosłe, ponieważ w polskie realia wolnorynkowe wpisany jest konflikt interesów pracowników i pracodawców, który w konkretnych okolicznościach może prowadzić do zachować bezprawnych o poważnym ciężarze gatunkowym.
  • Beneficjent pracy jako kryterium objęcia systemem ubezpieczeń społecznych (352)
   W opracowaniu autor poddaje szczegółowej analizie definicję pracownika w rozumioeniu prawa ubezpieczeń społecznyych, gdzie w porównaniu do uregulowań zawartych w Kodeksie pracy dokonano znacznego rozszerzenia podmiotowego. Autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy takie działanie jest jednak właściwe.
 • Praktyka
  • Zgłoszenie gotowości jako warunek powrotu do pracy po wyroku sądu (357)
   Przywrócenie do tej samej pracy; Zgłoszenie przez pracownika gotowości niezwłocznego podjęcia pracy; Odmowa ponownego zatrudnienia pracownika; Gotowość do pracy; Przekroczenie terminu z przyczyn niezależnych od pracownika; Wynagrodzenie za czas gotowości do pracy; Odpowiedzialność karna
  • Przegląd czasopism (360)
 • Orzecznictwo SN
  • Prawo pracy
   • Odszkodowanie należne pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę - uchwała z 17.1.2013 r., II PZP 4/12 (362)
   • Zatrudnieni skazani - wyrok z 8.3.2013 r., II PK 192/12 (372)
  • Ubezpieczenia społeczne
   • Upoważnienie aplikanta do zastępowania adwokata lub radcy prawnego - wyrok z 12.2.2013 r., II UK 184/12 (375)
   • Wypadek przy wykonywaniu funkcji społecznych - wyrok z 3.4.2013 r., II UK 220/12 (379)
  • Tabela tez
   • Prawo pracy - OSNP Nr 9-10/2013 (381)
   • Ubezpieczenia społeczne - OSNP Nr 9-10/2013 (382)
  • Glosa
   • Model czasu pracy sędziów - wyrok TK z 7.5.2013 r., SK 11/11 (383)
 • Orzecznictwo TS
  • Odebranie polskiej emerytury - wyrok TS z 16.5.2013 r., C-589/10 (389)