Monitor Prawniczy 2018/01

 • Aktualności
  • Niedopuszczalność prowadzenia egzekucji z lokalu mieszkalnego
  • Termin przedawnienia opłat za studia
  • Wymogi formalne udzielenia poparcia wniosku o przeprowadzenie referendum lokalnego
  • Wliczenie opłaty za użytkowanie wieczyste do podstawy opodatkowania usługi najmu
  • Zakres ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej
  • Publiczne udostępnianie
  • Minimalne stawki wynagrodzenia adwokatów
 • Artykuły
  • Pojęcie i istota deliktu administracyjnego
   Tytułowe zagadnienie wciąż nie jest przedmiotem pogłębionych badań naukowych. Doktryna prawa administracyjnego zasadniczo przyjmuje dwa przeciwstawne, i jak się wydaje - niesłuszne - założenia, że albo jest to w istocie zagadnienie bardziej karnoprawne niż administracyjnoprawne, albo że jest to zagadnienie typowo administracyjne, i jako takie niewymagające dodatkowych szczególnych analiz. 
  • Transakcje spółki kapitałowej z jej udziałowcami i funkcjonariuszami - uwagi na tle dyrektywy 2017/828
   W opracowaniu przedstawiono funkcjonujące obecnie rozwiązania dotyczące transakcji spółki kapitałowej z jej udziałowcami oraz funkcjonariuszami, a także omówiono uregulowania przewidziane w dyrektywie 2017/828 Parlamentu Europejskiego i Rady z 17.5.2017 r. zmieniającej dyrektywę w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania i wynikające z nich konsekwencje dla polskiego ustawodawcy.
  • Przetwarzanie danych w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
  • Przedmiot umowy a przedmiot świadczenia w umowie z komponentem budowlanym zawartej z wykorzystaniem warunków kontraktowych FIDIC
   Umowa z komponentem budowlanym zawarta w oparciu o międzynarodowy standard umowny opracowany przez FIDIC nie jest bezpośrednio objęta regulacją normatywną na gruncie polskiego porządku prawnego, zaś pojęcia przedmiotu umowy i samego świadczenia nie zostały zdefiniowane w warunkach kontraktowych FIDIC, które ponadto takimi terminami nie operują. W konsekwencji analiza ich treści stanowi doniosłą kwestię, albowiem przypisanie im właściwego znaczenia pozwoli na poprawne określenie sytuacji prawnej stron.
  • Szkoda przyszła w rozumieniu metody dyferencyjnej
   Zakresem szkody wynikającym z art. 361 § 1 KC nie jest objęta szkoda przyszła. Pojęciem szkody przyszłej należy określać te uszczerbki, których w chwili wyrokowania poszkodowany jeszcze nie doznał. Nie są one objęte obowiązkiem odszkodowawczym, gdyż obowiązek naprawienia szkody nie jest związany ze stanem zagrożenia, ale dopiero z zaistnieniem szkody.
  • Rok obrotowy spółki akcyjnej
   Ostatnim pełnym rokiem obrotowym w rozumieniu art. 369 § 4 w zw. z arat. 386 § 2 KSH jest ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania kadencji członka rady nadzorczej spółki akcyjnej.