Monitor Prawniczy 2011/02

 • Aktualności
  • Z sal sądowych (66)
  • Aktualności europejskie (67)
 • Opinie
  • Nagrywanie rozpraw w sprawach cywilnych - wybrane aspekty zagadnienia (69)
  • Molestowanie i molestowanie seksualne jako formy dyskryminacji w zatrudnieniu w świetle prawa wspólnotowego oraz Kodeksu pracy (77)
  • Pojęcie powiększenia nieruchomości sąsiedniej na gruncie art. 93 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami - de lege lata i de lege ferenda (88)
 • Orzecznictwo
  • SN 28.4.2010 - III CZP 10/10 zawezwanie do próby ugodowej - zażalenia (99)
  • SN 4.12.2009 - III CSK 54/09 wpis zastawu do rejestru - ochrona dobrej wiary zastawnika (102)
  • SN 3.2.2010 - II CSK 455/09 interwencja uboczna - prekluzja dowodowa (106)
 • Glosa
  • Transgraniczne skutki orzeczeń o upadłości na terenie Unii Europejskiej (108)
 • Praktyka
  • Zmiana okoliczności sprawy w trakcie postępowania przed sądem w sporach z zakresu ubezpieczeń społecznych (115)