Monitor Prawniczy 2011/05

 • Aktualności
  • Z sal sądowych (234)
  • Aktualności europejskie (235)
 • Opinie
  • Wstąpienie wspólnika do sprawy dotyczącej zaskarżenia uchwał zgromadzenia spółki jako interwenienta ubocznego - wybrane aspekty praktyczne (237)
  • Autorskoprawny status znaku towarowego (przegląd doktryny) (248)
  • Wpływ ogłoszenia upadłości na byt prawny zabezpieczeń wierzytelności - cz. III (255)
 • Orzecznictwo
  • SN 21.7.2010 - III CZP 49/10 zabezpieczenie roszczenia przez zawieszenie postępowania rejestrowego (265)
  • SN 19.3.2010 - III CSK 169/09 interes prawny w powództwie o ustalenie - rekompensata za pozostawienie nieruchomości poza granicami RP (267)
  • SN 17.3.2010 - II CSK 511/09 rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o. - reprezentacja (270)
  • SN 16.12.2009 - I CSK 160/09 wykorzystanie wizerunku zawodnika sportowego (275)
 • Glosa
  • Umowa o podział majątku a art. 3531 KC (279)
 • Praktyka
  • Zgodność z prawem praktyki zamieszczania postanowień umowy kredytowej/rachunku bankowego w regulaminie ustalonym przez bank (286)