Monitor Prawniczy 2011/06

 • Aktualności
  • Z sal sądowych (290)
  • Aktualności europejskie (291)
 • Opinie
  • Ostatnie zmiany ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (293)
  • Powołanie się na wady oświadczenia woli w toku postępowania o podział majątku wspólnego małżonków (302)
  • Orzeczenia w postępowaniach wywołanych wniesieniem skargi na naruszenie prawa strony na rozpoznanie sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w polskim postępowaniu cywilnym (310)
 • Orzecznictwo
  • SN 17i.6.2010 - III CZP 41/10 zaskarżenie wniosku o podział majątku wspólnego, dział spadku i zniesienie współwłasności - wierzyciel (317)
  • SN 19.3.2010 - III CNP 37/09 prawo pomocy w postępowaniu cywilnym - wydatki na tłumaczenie (321)
  • SN 25.2.2010 - V CSK 248/09 odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki - wymóg istnienia podstawy zobowiązania (323)
  • SN 3.2.2010 - II CZ 90/09 spółdzielnie mieszkaniowe - koszty postępowania (325)
  • SN 16.12.2009 - I CSK 281/09 oferta gwarancji ubezpieczeniowej - określenie beneficjenta (326)
 • Glosy
  • Brak szkody majątkowej jako przyczyna odrzucenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (331)
  • Zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej (337)
 • Praktyka
  • Kilka uwag praktycznych na temat koncepcji uchwał nieistniejących (342)