Monitor Prawniczy 2011/07

 • Aktualności
  • Z sal sądowych (346)
  • Aktualności europejskie (347)
 • Opinie
  • Upadłość spółdzielni mieszkaniowej - przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu (domu) - cz. I (349)
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za szkody wyrządzone wydaniem prawomocnego orzeczenia sądowego - ocena nowelizacji (360)
  • Wpływ upadłości ustanawiającego na zabezpieczenie w postaci kaucji bankowej (367)
 • Orzecznictwo
  • SN 21.7.2010 - III CZP 23/10 wygaśnięcie mandatu członka zarządu - termin (374)
  • SN 16.4.2010 - IV CSK 494/09 kara umowna a przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody (37i7)
  • SN 10.2.2010 - V CSK 269/09 informacja o fakcie umieszczona w Internecie - przedmiot i ocena dowodów (381)
  • SN 18.3.2010 - II CSK 319/09 zawarcie umowy przedwstępnej bez umocowania - naprawienie szkody (386)
 • Glosa
  • Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (389)
 • Praktyka
  • Uprawnienia akcjonariuszy spółki publicznej związane ze zwołaniem walnego zgromadzenia (395)