Monitor Prawniczy 2011/10

 • Aktualności
  • Z sal sądowych (514)
  • Aktualności europejskie (515)
 • Opinie
  • Postępowanie upadłościowe w prawie Unii Europejskiej (tzw. upadłość transgraniczna) - cz. I (517)
  • Odpowiedzialność za naruszenie praw pracowniczych zawartych w art. 218 KK (525)
  • Wynagrodzenie mediatora w postępowaniu cywilnym - wybrane zagadnienia (532)
 • Orzecznictwo
  • SN 20.10.2010 - III CZP 59/10 zabezpieczenie kosztów utrzymania rodziny - postępowanie w sprawie o rozwód (540)
  • SN 13.10.2010 - III CZP 64/10 przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza - apelacja (543)
  • SN 22.4.2011 - V CSK 367/09 współwłasność przymusowa właścicieli lokali - fundusz remontowy (548)
  • SN 25.3.2010 - I CSK 369/09 przejęcie przez zastawnika przedmiotu zastawu rejestrowego (551)
 • Glosa
  • Postępowanie zabezpieczające w sprawach przeciwko środkom społecznego przekazu o ochronę dóbr osobistych (555)
  • Roszczenie współwłaściciela o zwrot nakładów na rzecz wspólną w przypadku nieodpłatnego zbycia udziału w prawie własności (559)
 • Praktyka
  • Problemy intertemporalne postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego po nowelizacji (562)