Monitor Prawniczy 2011/13

 • Aktualności
  • Z sal sądowych (682)
  • Aktualności europejskie (683)
 • Opinie
  • Roszczenie o przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne (687)
  • Skarga pauliańska a małżeński ustawowy ustrój majątkowy (694)
  • Dobra osobiste osób prawnych - uwagi na temat wykładni art. 43 KC (706)
 • Orzecznictwo
  • SN 17.12.2010 - III CZP 96/10 niezwołanie walnego zgromadzenia - ogłoszenie na stronie internetowej spółki (714)
  • SN 22.7.2010 - ICSK 19/10 przekształcenia własnościowe mieszkań zakładowych - naruszenie interesu prawnego (716)
  • SN 11.8.2010 - I CSK 653/09 spółka z o.o. - przedawnienie roszczeń z czynu niedozwolonego (721)
  • SN 14.7.2010 - V CSK 4/10 wypowiedzenie umowy leasingu - korzyści finansującego (724)
 • Glosa
  • Wykorzystanie w znaku towarowym godła Rzeczypospolitej Polskiej (726)
 • Praktyka
  • Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży usług prawniczych przy zastosowaniu kasy rejestrującej (fiskalnej) po 30.4.2011 r. (732)