Monitor Prawniczy 2011/18

 • Aktualności
  • Z sal sądowych (962)
  • Aktualności europejskie (963)
 • Opinie
  • Nowe przestępstwo niegospodarności bezszkodowej z art. 296 § 1a Kodeksu karnego (965)
  • Urzędowa cena sztywna produktów leczniczych a przepisy wymuszające swoje zastosowanie w ujęciu ustawy z 4.2.2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (975)
  • Strona w postępowaniu gabinetowym (na przykładzie postępowania w sprawie nadania stopnia lub tytułu naukowego) - cz. I (983)
 • Orzecznictwo
  • SN 21.1.2011 - III CZP 118/10 zniesienie współwłasności - legitymacja nabywcy udziału w nieruchomości (994)
  • SN 20.1.2011 - I CSK 218/10 uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (997)
  • SN 28.10.2010 - II CSK 219/10 umowa przedwstępna (1000)
  • SN 9.4.2010 - III CSK 203/09 wady oświadczenia woli - kuratela (1002)
  • SN 23.9.2010 - III CSK 310/09 upadłość likwidacyjna pozwanego - zawieszenie postępowania (1006)
 • Glosa
  • Odstąpienie od umowy wzajemnej - termin przedawnienia roszczeń (1010)
 • Praktyka
  • Istnienie orzeczenia organu państwowego, jako warunek bytu przestępstwa egzekucyjnego niezaspokojenia wierzyciela (1014)