Monitor Prawniczy 2011/22

 • Aktualności
  • Z sal sądowych (1186)
  • Aktualności europejskie (1188)
 • Opinie
  • Nowe obowiązki pełnomocników procesowych po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (1191)
  • Prawo właściwe dla własności i innych praw rzeczowych w świetle nowej regulacji z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego (1197)
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej a kwestia braku skuteczności orzeczeń sądów administracyjnych (po 1.9.2004 r.) (1206)
 • Orzecznictwo
  • SN 9.2.2011 - III CZP 130/10 spółka cywilna - wierzytelność z majątku wspólnego wspólników (1211)
  • SN 2.2.2011 - II CSK 398/10 odszkodowanie za szkodę poniesioną na skutek bezczynności organu (1214)
  • SN 25.11.2010 - III CSK 16/10 zarzut przedawnienia - nadużycie prawa (1218)
  • SN 4.11.2010 - IV CNP 32/10 ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych - zastosowanie do domów jednorodzinnych (1220)
  • SN 29.9.2010 - V CSK 29/10 wartość dowodowa opinii biegłego - przyrzeczenie (1223)
  • SN 9.9.2010 - I CSK 685/09 weksel - określenie remitenta; wypowiedzenie umowy leasingu (1227)
 • Glosa
  • Zbieg roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia z roszczeniami z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (1231)
  • Kurator spadku - zwolnienie z kosztów sądowych (1234)
 • Praktyka
  • Zwrot kosztów postępowania klauzulowego (1237)