Monitor Prawniczy 2012/13

 • Aktualności
  • Z sal sądowych (672)
   Podstawa wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS danych wspólników spółki z o.o.; Orzeczenie o kontaktach rodziców z dzieckiem 
  • Aktualności europejskie (674)
   Charakter administracyjny lub karny sankcji; Wydalenie obywatela UE z terytorium państwa członkowskiego 
 • Opinie
  • Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego - uwagi praktyczne, cz. II (677) Zmiany w zakresie postępowania upadłościowego; Zmiana art. 180 § 1 pkt 5 KPC; Pouczenia - nowe obowiązki; Dyskrecjonalna władza sędziego - nowe regulacje, wiele wątpliwości; Ocena wprowadzających system dyskrecjonalnej władzy sędziego; Założenia nowelizacji a realia polskiego sądownictwa 
  • Odrębne postępowanie upadłościowego dewelopera jako instrument ochrony praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (691)
   Kryteria wyodrębnienia upadłościowego dewelopera; Skutki ogłoszenia upadłości dewelopera; Zasady realizacji uprawnień przez nabywców 
  • Przyrzeczenie biegłego (702)
   "Przyrzeczenie" w prawie; Składanie przyrzeczenia przez biegłego 
 • Orzecznictwo
  • SN 22.11.2011 - III CZP 38/11 - brak pouczenia strony w postępowaniu cywilnym - bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia (711)
  • SN 14.12.2011 - III CSK 260/11 - umorzenie postępowania - utrata dwustronności roszczenia procesowego (716)
  • SN 5.10.2011 - IV CSK 10/11 - zadośćuczynienie za śmierć członka rodziny (718)
 • Glosa
  • Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę (721)
   Stan faktyczny; Stanowisko Sądu Najwyższego; Dochodzenie zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej w prawie polskim; Ocena stanowiska Sądu Najwyższego 
 • Praktyka
  • Przedawnienie prawa do wypełnienia weksla in blanco (724)
   Weksle in blanco; Przedawnienie zobowiązania;  Niesłuszne wzbogacenie