Monitor Prawniczy 2012/14

 • Aktualności
  • Z sal sądowych (728)
   Stosowanie niekonstytucyjnych przepisów przed dniem utraty przez nie mocy obowiązującej 
  • Aktualności europejskie (720)
   Kompetencje sądu krajowego w sprawach konsumenckich; Inwestycje kapitałowe 
 • Opinie
  • Umorzenie postępowania po przekazaniu sprawy z elektronicznego postępowania upominawczego - uwag kilka (731)
   Przekazanie sprawy do sądu właściwości ogólnej; Umorzenie na skutek nieusunięcia braków formalnych pozwu; Umorzenie postępowania na skutek cofnięcia pozwu; Zwrot opłat i kosztów postępowania w przypadku umorzenia postępowania 
  • Konsorcjum budowlane - wybrane zagadnienia prawne (738) Charakter prawny konsorcjum; Zagadnienie legitymacji czynnej uczestnika konsorcjum; Stanowisko orzecznictwa w kwestii legitymacji do dochodzenia wierzytelności stanowiących majątek spółki cywilnej (konsorcjum); Reprezentacja a pełnomocnictwo w konsorcjum; Odpowiedzialność solidarna inwestora i konsorcjum na podstawie art. 6471 § 5 w zw. z art. 6471  §  2 KC; Zawarcie umowy o roboty budowlane (generalne wykonawstwo) przez konsorcjum wykonawców budowlanych mające charakter prawny tzw. wzbogaconej spółki prawa cywilnego, umowy spółki prawa cywilnego lub sui generis spółki prawa cywilnego
  • Ochrona czci człowieka na przykładzie zniesławienia na tle wybranych grup zawodowych i społecznych - cz. I (745)
   Wolność słowa a odpowiedzialność karna dziennikarzy za czyn z art. 212 KK; Immunitet materialny a zniesławienie; Pomówienie a krytyka naukowa 
 • Orzecznictwo
  • SN 14.12.2011 - I CSK 115/11 - nieważność testamentu - wpływ osób trzecich na treść rozrządzenia (754)
  • SN 21.10. 2011 - IV CSK 133/11 - zawinione naruszenie autorskich praw majątkowych - wysokość odszkodowanie (758)
  • SN 20.5.2011 - III CO 5/11 - unieważnienie prawomocnego orzeczenia wydanego w postępowaniu cywilnym (766)
  • SN 10.3.2011 - V CSK 311/10 - prawo upadłościowe i naprawcze - potrącenie (770)
 • Glosa
  • Odpowiedzialność lekarza z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania (774)
   Charakter prawny umowy o świadczenie usług medycznych; Strony umowy o świadczenie usług medycznych; Zadośćuczynienie za nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług medycznych 
 • Praktyka
  • Stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego według rozporządzenia 44/2001 a obowiązek wykazania prawomocności tego orzeczenia (778)
   Nadrzędność prawa unijnego nad prawem krajowym; Stosunek przepisów rozporządzenia 44/2001 do przepisów KPC; Procedura stwierdzenia wykonalności orzeczenia według rozporządzenia 44/2001; Wymóg wykazania prawomocności orzeczenia