Monitor Prawniczy 2012/16

 • Aktualności
  • Z sal sądowych (839)
   Koszty egzekucji komorniczej 
  • Aktualności europejskie (840)
   Unijny rejestr spółek 
 • Opinie
  • Dowód z aktu stanu cywilnego w postępowaniu cywilnym (843)
   Moc dowodowa aktu stanu cywilnego; Mod dowodowa zagranicznego aktu stanu cywilnego; Sprawy o prawa stanu cywilnego a sprawy o sprostowanie i unieważnienie aktu stanu cywilnego 
  • Zaprzeczenie pochodzenia dziecka a możliwość żądanie zwrotu wydatków poniesionych na jego utrzymanie i wychowanie (850)
   Rodzicielstwo biologiczne i prawne; Możliwość żądania zwrotu wydatków poniesionych na utrzymanie i wychowanie dziecka w przypadku zaprzeczenia jego pochodzenia; Podstawy roszczenia o zwrot wydatków poniesionych na utrzymanie i wychowanie dziecka 
  • Znamię "szczególnego okrucieństwa" w poglądach przedstawicieli doktryny i orzecznictwie sądowym (861) Artykuł przedstawia analizę pojęcia działania ze szczególnym okrucieństwem, w odniesieniu do poglądów doktryny i orzecznictwa wykształconych zarówno na gruncie poprzednio obowiązującego Kodeksu karnego z 1969 r., jak i obecnego stanu prawnego. Ustawodawca nie posługuje się definicją legalną tego pojęcia, a brak precyzji skutkuje jego niedookreślonością, wieloznacznością i ocennym charakterem. Podkreślić zatem należy, że przy ocenie tego znamienia ogromną rolę odgrywać będą okoliczności konkretnego przestępstwa.
 • Orzecznictwo
  • SN 26.1.2012 - III CSK 169/11 - z miana ubezwłasnowolnienia z całkowitego na częściowe (869)
  • SN 7.12.2011 - II CSK 160/11 - dobra osobiste - korzystanie z energii elektrycznej (872)
  • SN 20.11.2011 - II CZ 66/11 - uzasadnienie wyroku ł- rozstrzygnięcie o kosztach postępowania (874)
  • SN 17.11.2011 - IV CSK 103/11 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - osoby uprawnione (876)
  • SN 6.10.2011 - V CSK 425/10 - oświadczenie woli - list intencyjny (878)
  • SN 22.9.2011 - V CSK 421/10 - odpowiedzialność prowadzącego zakład górniczy - związek przyczynowy (880)
 • Glosa
  • Essentialia negotii umowy o roboty budowlane (883)
 • Praktyka
  • Profesjonalny pełnomocnik w postępowaniu wieczystoksięgowym - uwagi praktyczne (888)