Monitor Prawniczy 2012/22

 • Aktualności
  • Z sal sądowych (1176)
   Zaskarżenie uchwały określającej przedmiot odrębnej własności lokali w danej nieruchomości
  • Aktualności europejskie (1177)
   Nieuczciwe praktyki handlowe; Odmowa przyjęcia na pokład
 • Opinie
  • Kształt produktu pomiędzy dystynktywnością a atrakcyjnością zwiększającą znacznie wartość towaru - refleksje po wyroku Sądu z 6.10.20111 r. w sprawie Bang Olufsen, T-508/08 (1170)
  • Dopuszczalność reasumpcji głosowania oraz reasumpcji uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej (1189) Pojęcie reasumpcji; Dopuszczalność reasumpcji głosowania na gruncie KSH; Ponowne przeprowadzenie głosowania w związku z uchybieniami proceduralnymi a reasumpcja głosowania; Dopuszczalność reasumpcji uchwały walnego zgromadzenia
  • Wybrane zagadnienia nowelizacji ustawy o działalności leczniczej (1196)
   Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego; Rozszerzenie definicji podmiotu leczniczego; Organizacje pożytku publicznego; Ubezpieczenie od zdarzeń medycznych; Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych
 • Orzecznictwo
  • SN 22.2.2012 - IV CSK 276/11 - naruszenie dóbr osobistych skazanego - bezprawność (1205)
  • SN 9.2.2012 - III CSK 189/11 - egzekucja z rachunku bankowego - domniemanie równości udziałów (1209)
  • SN 12.1.2012 - IV CSK 215/11 - wynagrodzenie agenty ubezpieczeniowego (1212)
 • Glosa
  • Zabezpieczenie wierzytelności przez zawarcie umowy poręczenia bez wiedzy dłużnika (1216)
   Stan faktyczny; Stanowisko SN; Różnice w skutkach cesji i przelewu; Ocena stanowiska SN
 • Praktyki
  • Małżonek dłużnika, jako podmiot czynu zabronionego z art. 300 § 2 KK (1224)
   Podmiot czynu zabronionego stypizowanego w art. 300 § 2 KK; Pojęcie "dłużnika"; Małżonek dłużnika
  • Znaczenie prawne klauzul renegocjacyjnych (1227)
   Artykuł dotyczy skutków prawnych naruszenia obowiązków wynikających z umownych klauzul renegocjacyjnych. Pomimo, że w praktyce, szczególnie w obrocie profesjonalnym, klauzule te są mocno rozpowszechnione, w literaturze prawniczej poświęcono im dotychczas niewiele uwagi. Trzeba jednak zdecydowanie podkreślić, że w piśmiennictwie dostrzega się praktykę stosowania tych klauzul umownych oraz problemy, które w związku z nią powstają. Zagadnienie ich znaczenia prawnego kilkukrotnie było poruszane także w orzecznictwie. Wprawdzie wyroki, w których kwestia ta była analizowana, dotyczyły klauzul zamieszczonych w umowach o udzielanie świadczeń zdrowotnych, tezy ich uzasadnień słusznie jednak traktowane są jako uniwersalne, odnoszące się do klauzul renegocjacyjnych zamieszczanych we wszelkiego typu umowach cywilnoprawnych.