Monitor Prawniczy 2012/24

 • Aktualności
  • Z sal sądowych (1288)
   Moc dowodowa aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą; Zwrot odszkodowania wypłaconego poszkodowanemu przez ubezpieczyciela przez spadkobierców sprawcy
  • Aktualności europejskie (1290)
   Prawo pobytu; Uznawanie orzeczeń sądowych
 • Opinie
  • Charakter prawny roszczenia informacyjnego (1293)
   W artykule została poruszona ważna zarówno z punktu widzenia teoretycznego, jak i praktycznego, kwestia regulacji unormowanej w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. roszczenia informacyjnego. Autorzy w pierwszej kolejności omawiają materialnoprawne podstawy niniejszej regulacji oraz konsekwencje dostosowywania prawa polskiego do wymogów dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.4.2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej. Następnie poruszają kwestie procesowe, starając się odpowiedzieć na pytanie, w jakim trybie sąd powinien rozpoznawać sprawy dotyczące roszczenia informacyjnego, odwołując się przy tym do poglądów doktryny i orzecznictwa.
  • Możliwość kontynuowania działalności gospodarczej zmarłego przedsiębiorcy przez jego spadkobierców w świetle nowelizacji KC oraz KSH - cz. II (1299)
   Przekształcenie indywidualnej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową jako pierwszy etap dla zachowania ciągłości działalności gospodarczej osoby fizycznej na wypadek jej śmierci; Udziały w spółce przekształconej jako przedmiot zapisu windykacyjnego
  • Uwagi o zakresie obowiązywania ustawy z 16.9.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (1311)
   Zakres przedmiotowy ustawy; Zakres podmiotowy ustawy; Zakres czasowy obowiązywania ustawy; Wpływ ustawy na umowy deweloperskie zawarte przed dniem wejścia jej w życie; Wpływ ustawy na umowy odpowiadające treścią umowie deweloperskiej zawarte przez inne podmioty niż deweloper lub nabywca; Wpływ ustawy na umowy odbiegajaące formą lub treścią od umowy deweloperskiej
 • Orzecznictwo
  • SN 12.4.2012 - III CZP 80/11 - wysokość odszkodowania - naprawa uszkodzonego pojazdu (1319)
  • SN 4.4.2012 - I CSK 359/11 - zbycie udziału w spadku pod warunkiem (1325)
  • SN 28.3.2012 - V CSK 179/11 - umowa darowizny - rażąca niewdzięczność (1328)
  • SN 16.11.2012 - V CSK 524/10 - spółdzielnie mieszkaniowe - przeniesienie własności dawnego mieszkania zakładowego (1331)
 • Glosa
  • Pojęcie "zawisłość sprawy" w świetle rozporządzenia nr 2201/2003 (1335)
 • Praktyka
  • Uprawnienia pokrzywdzonego do złożenia sprzeciwu od wyroku nakazowego - uwagi de lege lata i de lege ferenda (1339)
   A artykule analizie poddano kwestię możliwości złożenia przez pokrzywdzonego sprzeciwu od wyroku nakazowego. W świetle obowiązującego prawa i jego wykładni przyjętej w orzecznictwie i doktrynie nie jest to dopuszczalne, co budzi uzasadnione wątpliwości ze względu na zachowania gwarancji procesowych pokrzywdzonego i, zdaniem autora, wymaga zmian legislacyjnych.