Monitor Prawniczy 2013/01

 • Aktualności
  • Z sal sądowych (2)
   Opłata od wniosku o wpis w księdze wieczystej
  • Aktualności europejskie (3)
   Postępowanie upadłościowe
 • Opinie
  • Zakres zakazu przeprowadzania w postępowaniu cywilnym dowodów nielegalnych (bezprawnych) (5) Niniejszy artykuł dotyczy zagadnienia wykorzystywania w cywilnym postępowaniu sądowym dowodów zgromadzonych w sposób sprzeczny z prawem. W KPC nie zawarto jakiejkolwiek regulacji normującej te kwestie. W doktrynie prawa cywilnego od dłuższego czasu trwa dyskusja dotycząca wykorzystywania dowodów zgromadzonych w sposób sprzeczny z prawem, której wyniki zostały poniżej przedstawione. Zaprezentowane w artykule rozważania prowadzą do wniosku, że uznawana na gruncie cywilnego prawa procesowego zasada niedopuszczalności przeprowadzania dowodów nielegalnych (bezprawnych) nie ma charakteru powszechnego. Nie są objęte powyższą zasadą dowody w postaci nagrań, dokonanych osobiście przez uczestników zdarzeń, które są następnie przedstawiane sądowi przez te osoby, występujące w charakterze stron. Osoby dokonujące takich nagrań, w odróżnieniu od osób trzecich, z uwagi na to, że są uczestnikami procesu komunikacyjnego, nie naruszają przepisów chroniących tajemnicę komunikowania wyrażoną w art. 49 Konstytucji, przepisów prawa karnego materialnego i procesowego, natomiast w przypadku innych praw o charakterze bezwzględnym (dóbr osobistych, prawa do prywatności), wolności i praw wynikających za art. 49 i 51 Konstytucji, art. 5 i 8 EKPCz, brak bezprawności naruszenia tych dóbr wynika z realizacji prawa do sądu. Prawo do sądu określone w art. 45 Konstytucji, jak i przepisy ustawy regulującej sądowe postępowanie cywilne, zezwalają na naruszenie tych dóbr, z uwagi na przedmiot postępowania, który został przedstawiony przez stronę pod osąd sądu i realizację ochrony jej praw podmiotowych w postępowaniu sądowym.
  • Prowadzenie, dzierżawa i sprzedaż w upadłości "likwidacyjnej" przedsiębiorstwa obejmującego koncesje, licencje i zezwolenia (w rozumieniu art. 55 pkt 5 KC) (21)
   W niniejszym artykule omówiono problematykę funkcjonowania koncesji, zezwoleń, zgód, licencji i ulg w postępowaniu upadłościowym. W pierwszej kolejności Autor odniósł się do wyjaśnienia pojęcia przedsiębiorstwa i istoty koncesji, licencji i zezwoleń. Następnie przedstawione zostały uwagi dotyczące prowadzenia w toku upadłości przedsiębiorstwa obejmującego koncesje, licencje, zezwolenia i zgody na wykonywanie działalności gospodarczej oraz funkcjonowanie wskazanych uprawnień w przypadku dzierżawy lub sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego.
  • Zażalenie w postępowaniu karnym (30)
   Zażalenie jest w praktyce jednym z najczęściej stosowanych środków odwoławczych. W artykule scharakteryzowano pozycję tego środka wśród innych środków zaskarżenia, jego istotę i cele. Autor szczegółowo omówił także warunki, jakie musi spełniać oświadczenie, aby je uznano za zażalenie, zarówno co do formy, jak i treści. W niniejszym opracowaniu odniesiono się także do obowiązków podmiotów kwalifikowanych wnoszących przedmiotowy środek odwoławczy.
 • Orzecznictwo
  • SN 9.5.2012 - V CSK 223/11 - skuteczność rezygnacji z funkcji członka rady nadzorczej S.A. ODwołanie z funkcji i członkostwa w zarządzie S.A. - zaskarżenie (39)
  • SN 18.4.2012 - V CSK 173/11 - udostępnienie informacji publicznej - rejestr wyborczy (42)
  • SN 9.3.2012 - I CSK 282/11 - zadośćuczynienie za spowodowanie śmierci dziecka (44)
 • Glosa
  • Ochrona prawa z rejestracji zarejestrowanego wspólnotowego wzoru przemysłowego (46)
 • Praktyka
  • Możliwość ustanowienia prokury przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną na tle zmian wprowadzonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (52)