Monitor Prawniczy 2014/09

 • Aktualności
  • Uprawnienia dostawcy dostępu do internetu
  • Wybór języka w postępowaniu cywilnym
  • Usługi płatnicze
  • Żądanie udostępnienia akt sprawy jako całości
  • Skutki niezachowania wymogów formalnych protestu
  • Uchwała SN z 26.2.2014 r. (III CZP 137/13)
  • Zmiany KPC wynikające z noweli z 7.2.2014 r.
 • Artykuły
  • Wtórna dystynktywność przestrzennego znaku towarowego występującego wespół z innymi znakami
  • Tajemnice w postępowaniu karnym
  • Znaczenie regulacji art. 819 paragraf 4 KC dla wznowienia biegu terminu przedawnienia w sporach ubezpieczeniowych
  • Administracyjnoprawne przywileje fundacji użyteczności publicznej. Wybrane problemy prawne
  • Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia
  • Potrącenie wierzytelności a zabezpieczenie hipoteką
  • Wspólnota mieszkaniowa - doręczenia pism sądowych
  • Unieważnienie małżeństwa - zaburzenia psychiczne
  • Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2014