Monitor Prawniczy 2014/10

 • Aktualności
  • Niezłożenie sprawozdania w formie dokumentu elektronicznego w terminie - konsekwencje
  • Wstrzymanie wykonania decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności
  • Nieuczciwe praktyki handlowe
  • Jurysdykcja szczególna
  • Jurysdykcja wyłączna
 • Artykuły
  • Reprezentacja spółki jawnej w sporze z jej wspólnikiem
  • Przetwarzanie danych o stanie zdrowia bez zgody strony procesu a dochodzenie praw przed sądem
  • Tajemnica prokuratorska
  • Wniosek pokrzywdzonego o umorzenie postąpowania karnego w trybie art. 59a KK
  • Opinia łączna biegłych - problemy proceduralne
  • Umowa przekazania gospodarstwa rolnego i jej wpływ na stosunki majątkowe małżeńskie na tle orzecznictwa
  • Hipoteka przymusowa - charakter prawny
  • Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych - nabycie użytkowania wieczystego ex lege
  • Nieważność umowy spółki
  • Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za zobowiązania spółki na podstawie art. 299 KSH w orzecznictwie Sądu Najwyższego