Monitor Prawniczy 2014/17

 • AKTUALNOŚCI
  • Dostęp do zawodu adwokata
  • Zwrot kosztów leczenia
  • Ocena sytuacji finansowej osoby wnoszącej o przyznanie prawa pomocy a pozostającej w związku małżeńskim
 • ARTYKUŁY
  • Gwarancja bankowa – wysokość świadczenia banku
  • Niedozwolony wzorzec umowy ubezpieczenia na życie
  • Niewskazanie przez powoda danych pozwalających na ustalenie numeru identyfikującego pozwanego a zawieszenie postępowania
  • Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym”
  • Obciążenie użytkowaniem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  • Tajemnica celna
  • Dofinansowanie ze środków europejskich w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych
  • Reprezentacja spółki z o.o. przez radę nadzorczą
  • Wątpliwości prawne związane z obrotem akcjami domów maklerskich na tle art. 106 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi