Monitor Prawniczy 2014/23

 • Aktualności
  • Niedopuszczalność dyscyplinarnego karania radcy prawnego za nieuczestniczenie w szkoleniach
  • Uznanie jurysdykcji
  • Świadczenia socjalne
 • Artykuły
  • Tajemnica pracownika socjalnego
  • Zmiany zasad utrwalania przebiegu posiedzenia sądowego w postępowaniu cywilnym
  • Konstytucyjne aspekty ksiąg wieczystych
  • Przerwa w walnym zgromadzeniu członków spółdzielni mieszkaniowej
  • Zwrot nienależnego świadczenia
  • Dofinansowanie projektów w ramach POIG 2007-2013. Działanie 4.3. "Kredyt technologiczny" - przegląd orzecznictwa sądowoadministracyjnego
  • Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową a art. 788 KPC
  • Koszty najmu pojazdu zastępczego - aspekty odszkodowawcze
  • Droga sądowa w sprawie o zwrot kwoty wypłaconej podatnikowi na podstawie nieważnej decyzji organu kontroliskarbowej