Monitor Prawniczy 2014/24

 • Aktualności
  • Umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego a roszczenia poprzednich właścicieli kamienicy
  • Podatkowe skutki umorzenia akcji
  • Prawo pasażerów do odszkodowania
  • Odpowiedzialność za produkty wadliwe
  • Warunki przyznania statusu uchodźcy
 • Artykuły
  • Wspólnota mieszkaniowa - przesyłanie głosów przez Internet
  • Tajemnica zawodowa nauczyciela
  • problem treści cyfrowych w obrocie konsumenckim
  • Wolność słowa w mediach w świetle Konstytucji RP
  • Nawiązania do charakterystycznych elementów popularnych utworów w innych utworach, w szczególności reklamowych, w świetle przepisów prawa autorskiego i dóbr osobistych prawa cywilnego
  • Umowa o roboty budowlane - zgoda inwestora na umowę z podwykonawcą
  • Sprzedaż przedmiotu leasingu
  • Sprzedaż przedmiotu leasingu
  • Prawo ochronne na znak towarowy - znak słowno-graficzny
  • Problematyka doręczeń - uwagi na tle art. 72 paragraf 1 PrPSA w świetle bieżących prac legislacyjnych