Monitor Prawniczy 2015/01

 • Aktualności
  • Ustanowienie kuratora dla spółki kapitałowej w postępowaniu podatkowym
  • Skutki rozwiązania spółki cywilnej przed wniesieniem skargi do WSA
  • Przetwarzanie danych osobowych
  • Zamówienia publiczne
  • Prawo do bycia wysłuchanym
 • Artykuły
  • Niedopuszczalność zażalenia na postanowienie sądu II instancji w przedmiocie orzeczenia o kosztach postępowania zażaleniowego
  • Ograniczenie sankcji nieważności czynności prawnej
  • Tajemnica prawnie chroniona Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • Zapowiedź niespełnienia świadczenia (protestatio) jako podstawa odstąpienia od umowy wzajemnej (art. 492 KC)
  • Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej w razie zmiany w składzie wspólników
  • Praktyka uchwalania nowych planów miejscowych wraz z jednoczesną zmianą studium oraz wpływ nieważności planu miejscowego na wydane na jego podstawie pozwolenia na budowę
  • Posiadanie nieruchomości oddanej na cele dyplomatyczne
  • Zasiedzenie - nieważność wyroku orzekającego przepadek mienia
  • Wymagania skargi kasacyjnej - uzasadnienie podstaw kasacyjnych
  • Zbieg egzekucji sądowych - kilka uwag o stosowaniu art. 773 KPC)