Monitor Prawniczy 2015/03

 • Aktualności
  • Taryfy lotnicze
  • Umowa o świadczenie usług prawnych
  • Baza danych niepodlegająca ochronie
  • Bieg terminu przedawnienia roszczenia o odszkodowanie w przypadku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
  • Dopuszczalność cesji roszczeń związanych z tzw. opłatami półkowymi
 • Artykuły
  • Tajemnica pracowników Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  • Jeszcze o składaniu rezygnacji przez członka zarządu spółki kapitałowej
  • Wytoczenie powództwa w elektronicznym postępowaniu upominawczym i jego umorzenie a bieg terminu przedawnienia - cz. II
  • O podstawie prawnej zrzeczenia się użytkowania wieczystego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Krajowy Rejestr Sądowy - zdolność sądowa nieprzerejestrowanej spółki z o.o.
  • Zasiedzenie służebności przesyłu - wynagrodzenie za korzystanie ze służebności
  • Kwalifikacja dowodowa danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną w postępowaniu cywilnym
  • Wynagrodzenie za ustanowienie służebności
  • Tryb ustalania opłaty za udzielenie komornikowi informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji
  • Doręczanie odpisu wyroku sądu polubownego jako "zawiadomienie pisemne" z arat. 1160 KPC