Monitor Prawniczy 2015/07

 • Aktualności
  • Połączenie przez przejęcie
  • Kopia na użytek prywatny
  • Prawo pierwokupu przysługujące gminie
  • Odpowiedzialność spadkobiercy za zobowiązania podatkowe spadkodawcy
 • Artykuły
  • Względna bezskuteczność czynności prawnej nie rodzi obowiązku powrotnego przeniesienia własności przedmiotu tej czynności
  • Tajemnica pracodawcy (zakładowa)
  • Rękojmia za wady w umowie o roboty budowlane - cz. II
  • Drony w prawie polskim
  • Uznanie orzeczeń sądów zagranicznych - separacja
  • Postępowanie kasacyjne - wniesienie skargi do niewłaściwego sądu
  • Informacja przekazana drogą elektroniczną a reklama
  • Opóźnienie informacji poufnej na tle praktyki emitentów
  • Dopełnienie czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia dobra osobistego, do którego doszło w Internecie
  • Wynagrodzenie za wyłączne korzystanie z rzeczy wspólnej - uwagi na tle praktyki
  • Charakter zażalenia na wyrok a skład sądu rozpoznającego sprawę w razie uchylenia wyroku sądu II instancji uchylającego wyrok sądu I instancji