Monitor Prawniczy 2015/11

 • Aktualności
  • Uprzywilejowanie banku
  • Skutki wniesienia pisma do sądu administracyjnego za pośrednictwem operatora pocztowego innego niż Poczta Polska S.A.
  • Uznawanie kwalifikacji zawodowych
  • Odrębna własność lokalu mieszkalnego a podział majątku wspólnego małżonków
 • Artykuły
  • Niekonstytucyjność instytucji bankowego tytułu egzekucyjnego - komentarz
  • Tajemnica zawodowa w pośrednictwie ubezpieczeniowym. Zakres i rodzaje ochrony (cz. I)
  • Reforma prawa karnego materialnego od 1.7.2015 r. Uwagi ogólne dotyczące najważniejszych zmian w Kodeksie karnym
  • Nieobecność oskarżonego na rozprawie w znowelizowanym Kodeksie postępowania karnego
  • Ogólne postępowanie zabezpieczające w praktyce sądowej
  • Koszty odpowiedzi na skargę kasacyjną
  • Uchylenie uchwały walnego zgromadzenia stowarzyszenia - skarga kasacyjna
  • Obowiązek orzekania o całość żądania wnioskodawcy w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości
  • O podstawach ubezwłasnowolnienia
  • Powództwo rolnika przed sądem gospodarczym