Monitor Prawniczy 2015/16

 • Aktualności
  • Ważność umowy najmu a opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z tego tytułu
  • Konsekwencje naruszenia terminu odroczenia ogłoszenia orzeczenia
  • "Sprawy cywilne i handlowe"
  • Nabycie znacznego pakietu akcji
 • Artykuły
  • Charakter prawny zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
  • Uprawnienia konsumenta w przypadku braku zgodności towaru z umową
  • Losy hipoteki obciążającej nieruchomość spółdzielni mieszkaniowej w razie upadłości spółdzielni
  • Tajemnica bankowa - cz. II
  • Orzekanie przez sąd polubowny o własnej kompetencji
  • Upadłość konsumencka 2015
  • Porozumienia o antykonkurencyjnym celu w nowym zawiadomieniu de minimis
  • Zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości
  • Szkoda wyrządzona czynem niedozwolonym - prawo wodne
  • Ochrona prawna odmian roślin - przesłanki