Monitor Prawniczy 2015/18

 • Aktualności
  • Cywilna droga sądowa w razie sporu o aktualizację opłaty rocznej
  • Opodatkowanie wynagrodzeń dla twórców
  • Dziedziczenie
  • Przewóz środków pieniężnych
  • Dyskryminacja ze względu na pochodzenie etniczne
 • Artykuły
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza towarzystwa funduszy inwestycyjnych
  • Zgoda pacjenta na zabieg w kontekście ponoszenia odpowiedzialności za bezprawność działania lekarza
  • Telemedycyna w świetle ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
  • Umowa o roboty budowlane - konsorcjum
  • Egzekucja alimentów na rzecz dziecka od zobowiązanego przebywającego na terenie Anglii oraz Walii na podstawie rozporządzenia Rady (WE) z 18.12.2008 r. - 4/2009 (cz. I)
  • Tajemnice prawnie chronione w prawie własności przemysłowej
  • Pokrzywdzony w znowelizowanym Kodeksie postępowania karnego
  • Renomowany znak towarowy
  • Koszty polskiego procesu cywilnego a prawo do sądu - analiza orzecznictwa krajowego oraz ETPCz