Monitor Prawniczy 2016/03

 • Aktualności
  • Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych
  • Porozumienie mające na celu ograniczenie konkurencji
  • Prawo właściwe w postępowaniu upadłościowym
  • Uznanie orzeczeń dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej
  • Wysokość ryczałtu za dojazdy dla sędziów
  • Zabezpieczenie majątku na wniosek prokuratora
 • Artykuły
  • Postępowanie upominawcze po skierowaniu sprawy z elektronicznego postępowania upominawczego - wybrane zagadnienia
  • Prawna regulacja przysposobienia ze wskazaniem a problem handlu dziećmi
  • Wysokość kary umownej a możliwość jej miarkowania
  • Kilka uwag o kaucji aktorycznej na tle regulacji polskiego prawa międzynarodowego postępowania cywilnego
  • Odpowiedzialność za nielegalny pobór paliw lub energii w świetle art. 57 ust. 1 pkt 1 Prawa energetycznego
  • Wpływ umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela (art. 825 pkt 1 KPC) na bieg przedawnienia roszczenia stwierdzonego tytułem wykonawczym
  • Skarga kasacyjna w sprawach o wpis do rejestru zastawów
  • O przewlekłości postępowania
  • Rażąca nierówność świadczeń w transakcjach opcji walutowych