Monitor Prawniczy 2016/07

 • Aktualności
  • Skarga od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej
  • Przyczyna znana sądowi z urzędu jako podstawa odmowy wpisu do księgi wieczystej
  • Przesłanki uchylenia uchwały o podziale zysku spółki z o.o.
  • Zwrot bonifikaty za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność
  • Świadczenia z zakresu pomocy społecznej
  • Wolność wyboru miejsca zamieszkania
  • Egzekucja wierzytelności
 • Artykuły
  • Wynagrodzenie pełnomocnika procesowego kilku współuczestników formalnych
  • Kłopoty z instytucją odpowiedzialności za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy
  • Zawiadomienie oskarżonego  o terminie rozprawy
  • Umorzenie elektronicznego postępowania upominawczego na wniosek powoda po nowelizacji z 10.7.2015 r. - cz. II
  • Powiernicze posiadanie udziałów a ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
  • Przedawnienie roszczeń o zapłatę za kształcenie w szkołach wyższych
  • Zwrot kosztów dochodzenia należności w transakcjach handlowych - dyspozytywność i jej granice