Monitor Prawniczy 2016/09

 • Aktualności
  • Odszkodowanie przysługujące pasażerom
  • Legalny pobyt
  • Europejski nakaz zapłaty
  • Konsekwencje złej jakości nagrań rozprawy
  • Powództwo o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej a wygaśnięcie prawa do działki
  • Skutki odwołania darowizny dla osoby pozostającej w związku małżeńskim
  • Postanowienie sądu jako podstawa uznania prawa współwłaściciela do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • Notariusz jako przedsiębiorca
 • Artykuły
  • Postępowanie o wpis do KRS a uwierzytelnienie dokumentu na podstawie art. 129 KPC
  • Powództwo o pozbawienie (ograniczenie) wykonalności tytułu wykonawczego a powództwo o obniżenie (ustalenie nieistnienia) obowiązku alimentacyjnego
  • Moc dowodowa podsłuchów nielegalnych
  • Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie arbitrażowe w świetle ustawy - Prawo restrukturyzacyjne
  • Legitymacja procesowa okręgowych izb aptekarskich w postępowaniach administracyjnych dotyczących zakazu reklamy aptek
  • Zdolność sądowa stowarzyszenia zwykłego w postępowaniu cywilnym
  • Compliance: back to the roots!
  • III Konferencja Absolwentów Szkół Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego - materiały z konferencji