Monitor Prawniczy 2016/15

 • Aktualności
   • Roszczenia bezsporne
   • Koszty tłumaczenia orzeczenia
   • Wniosek o azyl
   • Koszty postępowania egzekucyjnego a stawka podatku od towarów i usług
   • Zwrot kosztów dojazdu pełnomocnika
   • Bezskuteczność wniosku zarządcy cmentarza o wydanie przez sąd zezwolenia na ekshumację zwłok
 • Artykuły
  • Skutki dokonywania czynności procesowych z naruszeniem zasady dobrych obyczajów
  • Pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży po wyroku TK z 16.10.2014 r.
  • Stwierdzenie nieprawidłowości jako przesłanka zwrotu środków finansowych w regulacjach prawa unijnego a zwrot dofinansowania na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych
  • Wybrane zagadnienia transgranicznej przestępczości karuzelowej
  • Tytuł wykonawczy jako warunek zaliczenia na poczet ceny nabycia wierzytelności zabezpieczonej hipoteką na nieruchomość dłużnika (art. 968 KPC)
  • Jeszcze o zmianie wierzyciela SP ZOZ
  • O relacji art. 751 pkt 2 i art. 750 KC